Zv.Dekani - Gjergji Islami

Irina Branko është pjesë e personelit akademik në Departamentin e Urbanistikës.

Kontakt: branko_irina@yahoo.com

Mësimdhënia:

  • Sistemim Gjelbërim
  • Elemente Peizazhi