Përfaqësuesit

Përfaqësues të strukturave studentore në FAU

Përfaqësues të zgjedhur të studentëve në Senatin e UPT