Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikim për bursë për mobilitet për student të Universitetit Politeknik të Tiranës, në University of Oradea.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore i gjeni në dokumentin bashkangjitur:

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 30 maj 2022.