Zyra Kombetare e AUF-së në Shqiperi organizon për studentët e interesuar një seri trajnimesh që kanë si qëllim zhvillimin e aftësive të tyre profesionale. Në fund të çdo trajnimi do të jepet një certifikatë.

Ju lutemi gjeni bashkëlidhur dokumentin, ku mund të shikoni temat e trajnimeve dhe datat e zhvillimit të tyre.

Trajnimet do të mund të ndiqen si në formatin online, ashtu edhe në prezencë, në varësi të disponibilitetit të studentëve.

Linku i formularit të regjistrimit : https://forms.office.com/r/ry2q9qzCVW

Orari i seminareve të BN – AUF Albanie: Prill-Maj 2022