Në kuadër të Marrëveshjes KA1 bilaterale, të Programit Erasmus +, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, në “Gh. Asachi” Technical University of Iasi, Rumani.
Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i aplikimit është deri më 25 Korrik 2022, ora 12.00.