Viti I
Emërtimi i Lëndëve (Subjects)
•Matematikë 1 (Mathematics 1)
•Gjuhe e Huaj (Anglisht) (Foreign Language (English))
•Gjeometri Deskriptive 1 (Descriptive Geometry 1)
•Vizatim i Lirë dhe Histori Arti (Freehand Drawing and Art History)
•Materiale Ndërtimi (Building Materials)
•Grafikë Arkitektonike (Architectural Drawing)
•Histori Arkitekture 1 (History of Architecture 1) 
•Histori Arkitekture 2 (History of Architecture 2) 
•Gjeometri Deskriptive 2 (Descriptive Geometry 2)
•Bazat të Projektimit të Interierit (Fundamentals of Interior Design)
•Elemente Ndërtesash (Building Elements)
•Grafikë Arkitektonike (Architectural Drawing)
•Rilevim Arkitektonik (Architectural Survey)
Viti II
Emërtimi i Lëndëve (Subjects)
•Workshop 1 (Workshop 1)
•CAD dhe Grafikë 1 (CAD and Graphics 1)
•Histori dhe Teori Dizajni 1 (History and Theory of Design 1)
•Kompozicion, Analizë Forme dhe Hapësire (Composition, Analysis of Form and Space) 
•Workshop 2 (Workshop 2)
•CAD dhe Grafikë 2 (CAD and Graphics 2)
•Histori dhe Teori Dizajni 2 (History and Theory of Design 2)
•Mjedisi dhe Impiantistika (Environment and Building Service Systems)
•Praktikë Profesionale (Internship)
Viti III
Emërtimi i Lëndëve (Subjects)
•Workshop 3 (Workshop 3)
•CAD dhe Grafikë 3 (CAD and Graphics 3)
•Logjikë Strukturale (Basics of Structural Design)
•Materiale dhe Teknologji (Materials and Technology)
•Lëndë me zgjedhje (Elective Subject)
•Ekonomi Projekti (Economy and Design)
•Procese Industriale dhe Metoda Prodhimi (Industrial processes and Methods of Production)
•Praktikë Profesionale 2 (Internship 2)
•Lëndë me Zgjedhje (Subject to Choice) 
•Diploma (Thesis)