Në kuadër të implementimit të Marrëveshjes së Bashkëpunimit Akademik për krijimin e një Dopio Diplome ndërmjet  Universitetit Politeknik të Tiranës (UPT), Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) dhe Universitetit IUAV të Venecias, shpallet thirrja për aplikim për 4 studentë te FAU qe do te pranohen te studiojnë ne IUAV ne vitin akademik 2020-2021.

Studentët aplikant duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

  • Të kenë mbaruar tre vitet e para të programit pesë vjeçar të integruar Master Shkencor në Arkitekturë profili Arkitektet ose profili Urbanist dhe të kenë shlyer 180 kredite/ECTS.
  • Të plotësojnë kriteret e pranimit të zotësisë së gjuhës italiane sipas certifikatës CELI ose të gjuhës angleze sipas certifikatës ekuivalente TOEFL / CEFR B2. Studentët duhet të demonstrojnë një nivel të mirë të të folurit dhe të shkruarit të gjuhës angleze ose italiane.

Per me shume sqarime referojuni Marrëveshjes bashkëngjitur:

“An implementation agreement for academic cooperation for setting up a double degree”

Studentët përzgjidhen dhe pranohen për të qenë pjesë e këtij programi studimi bazuar në shprehjen e interesit, rezultatet e tyre akademike,  motivimin dhe aftësitë gjuhësore.

Studentët aplikant duhet të dorëzojnë dokumentet e aplikimit si vijon:

  1. Kërkesë me shkrim
  2. Letër motivimi
  3. Listën e notave të tre viteve të para të studimit (180 Kredite/ECTS)
  4. Certifikatën e gjuhës italiane sipas CELI ose të gjuhës angleze sipas certifikatës ekuivalente TOEFL / CEFR B2.

Dokumentet e aplikimit dorëzohen pranë Sekretarisë Mësimore të FAU në kopje të printuar (1 kopje) dhe një kopje e skanuar e dokumenteve dërgohet në adresën fausekretaria@gmail.com.

Afati i aplikimit është deri në datën 30 Qershor 2020.