FAU | 13.02.2021

VENDIM DEKANATI

MBI ORGANIZIMIN E PROVIMEVE TE DIMRIT PER VITIN AKADEMIK 2020-2021

Mbështetur në shkresën e Rektoratit mbi “Strukturën Mësimore të ndryshuar, për ciklin e I e të II të studimeve për vitin akademik 2020-2021”, dërguar më datë 12/02/2021, me nr protokolli 253, si dhe në shkresën tjetër të Rektoratit mbi “Organizimin e sezonit të provimeve të dimrit, për vitin akademik 2020-2021”, dërguar më datë 12/02/2021, me nr protokolli 254,

Dekanati i Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës në mbledhjen e tij të datës 13/02/2021

VENDOSI:

1- Sezoni i provimeve të dimrit, i cili sipas Strukturës Mësimore të ndryshuar, për ciklin e I e të II të studimeve për vitin akademik 2020-2021, shtrihet tashmë në 6 javë dhe do të organizohet në këtë mënyrë:

  • javën e parë ta dedikojë për dorëzimin e projekteve, detyrave të kursit si dhe detyrimeve të tjera të lëndëve,
  • pjesën tjetër, në 5 javët e tjera, ta dedikojë për mbylljen e provimeve të lëndëve.

2- Të ngarkojë  Sekretarinë mësimore të bëjë sa më parë ndryshimet e nevojshme sipas këtij vendimi në orarin e provimeve.

3- Të vijojë sipas rekomandimeve të Rektoratit, si dhe vetë propozimeve të bëra më parë nga titullarët e lëndëve për organizimin e provimeve në 2 forma:

  • Online
  • Me prezencë fizike në auditor

Format e organizimit të provimit do të jenë pasqyruara në orar sipas kërkesës së titullarëve të lëndëve. Provimet do të organizohen në Platformën E-learning Fau.

4- Studentët, të cilët  për shkaqe të lidhura me pandeminë apo me problematika të lidhura me situatën ,nuk do të arrijnë të kryejnë provimin në këtë sezon, do të kenë mundësinë të paraqiten në sezonin e ndërmjetëm i cili do të realizohet në fillim të majit, pa ndërprerë proçesin mësimor. Orari i sezonit të ndërmjetëm do të dalë disa ditë para fillimit të tij.

5- Duke pasur parasysh sasinë e klasava që FAU ka në dispozicion për këtë sezon, si edhe për të minimizuar rrezikun e infektimit të personave prezent në auditore, të garantohen të gjitha kushtet për zbatimin e masave Anti-Covid:

  • Provimet në auditor të realizohen në grupe deri në 15 vetë.
  • Kohëzgjatja e provimit të jetë deri në 60 min dhe të parashikohet para çdo provimi për 30 minuta ajrosja dhe higjenizimi i auditorit dhe ambjenteve të tjera.
  • Të mbahen maskat dhe të rrespektohen distancat sipas udhëzimeve përkatëse.
  • Sekretaria Mësimore të bejë organizimin e përgjithshëm të provimeve në mënyre të tillë që të evitohen grumbullime të një numri të madh studentësh nëpër ambjente.

6- Titullarët e lëndëve, të cilët kanë njoftuar më pare për prezencë fizike në auditor dhetashmë duan ta kryejnë online, të njoftojnë me email deri me datë 15.02.2021, ora 9.00, në sekretarinë mësimore

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Dekanati i uron studentëve dhe pedagogëve, shëndet të plotë dhe suksese në këtë Sezon Provimesh.