Ftojmë studentët e vitit të 5-të të Arkitekturës, të Urbanistikës dhe studentët e vitit të 3-të të Dizajnit dhe të Masterit të Resaturës (të cilët mund të jenë gati për të dal në treg si sipërmarrës të rinj) të marrin pjesë në takimin informues lidhur me aplikimet për programin e trajnimit që ofron Tirana Inc, ku studentët/ekipet do të mësojnë si të krijojnë një sipërmarrjeje të tyre të suksesshme, duke marrë pjesë në një periudhë inkubimi 100 ditë. Ju lutem, për tu informuar më shumë, takimi do të zhvillohet sot 02.06.2021, në orën 17:00 ne Teams.
Link:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZDExYTcxMTktMTM0OC00YWQ3LTljMDYtMzdiNmYxNGJhYzNl%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c0842054-e58c-446a-bafb-123d9a126280%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252295e48566-e639-4075-bbe4-0e4874364360%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=03021f5e-77cb-4cc0-9386-9cd5892c6838&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true