FAU fton të gjithë kandidatët e kualifikuar e të motivuar t’i përgjigjen thirrjes për t’u bërë pjesë e përzgjedhjes për personelin akademik me kohë të pjesshme për Vitin Akademik 2020-2021.

Aplikimet janë të hapura prej datës 5 deri në 15 Tetor 2020.

Dokumentacioni i aplikimit dorëzohet në Departamentet përkatës.

Kriteret që duhet të përmbushin aplikantët, dokumentacioni që duhet të dorëzojnë dhe lista e lëndëve me vende vakante përcaktohen në Vendimi Nr. 44 date 01.10.2020 të Dekanatit, si dhe në Vendimet përkatëse të Departamenteve.