Ftesë për pjesëmarrje në konferencën 4’ICAUD | FAU UPT
Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Universiteti Politeknik i Tiranës

Në mbështetje të ligjit nr. 80/2015, datë 22.7.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutit të Universitetit Politeknik të Tiranës, Rregullores “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në Universitetin Politeknik të Tiranës, urdhrit nr. 36, datë 28.07.2021 të Rektorit “Për shpalljen e fillimit të procesit zgjedhor dhe përcaktimin e datës së zhvillimit të zgjedhjeve të pjesshme në Universitetin Politeknik të Tiranës”, Udhëzimit Nr. 1 datë 06.09.2021të KIZ dhe Vendimit Nr. 1 datë 06.09.2021të KIZ “Për hapjen e procesit të kandidimit për disa vende vakante për anëtarë dhe sekretarë të komisioneve të zgjedhjeve në fakultete (KZF)

Ju njoftojmë fillimin e proçesit zgjedhor dhe datat e dorëzimit të dokumentacionit për :

 • Anëtarë të Komisioneve të Përhershëm për Dhënien e Gradës Shkencore Doktor :

Datë 10 – 14 Shtator 2021

 • Drejtues të njësisë bazë – Departamenti i Restaurimit dhe Teknologjisë së Arkitekturës

Datë 10 – 14 Shtator 2021

 • Për Kandidatë Përfaqësues të studentëve në KZF-FAU

Datë 7 – 8 Shtator 2021

Dorëzimi i dokumentacionit kryhet nga ora 10.00-16.00 pranë Komisionit Institucional te Zgjedhjeve, sipas nenit 25 pika 1 të rregullores “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në Universitetin Politeknik të Tiranës

Dokumentacioni i nevojshëm eshte përshkruar në dokumentat bashkëngjitur!

Suksese kolegeve konkurues!

Më shumë se gjithçka pandemia e COVID-19 shërbeu si një mundësi për njerëzimin të ketë një moment pushimi dhe për herë të parë ndër dekada, të mendojë realisht për të ardhmen dhe vendin e vet në të. Si do të mundemi ne, njerëzit të jemi të suksesshëm në një mjedis që vazhdimisht ndryshon e ndërkaq të mbahemi në esencën e çfarë na bën ne njerëzorë? A do të mundemi ne t’ia dalim suksesshëm mes lëmit e debatit filozofik dhe etik me zhvillimet e reja biologjike, informatike e teknologjike?
Ndërsa aftësitë tona për të rezistuar, qëndruar dhe për të qenë kreativë do të testohen, e ardhmja dhe ekzistenca jonë do të përkufizohet prej të Qenurit Njerëzorë në shekullin e XXI.

Sezoni i vjeshtës do të zhvillohet në datat 10-24 Shtator 2021.
Dorëzimet e detyrimeve bëhen nga dt 7-9 Shtator 2021, njoftimet do t’ju vijnë nga pedagogët perkatës.
Provimet dhe dorëzimet e detyrimeve do të bëhen në auditor.Gjeni bashkalidhur orarin e përditsuar të provimeve:


Orari i provimeve të vjeshtës për profilet  Arkitekturë, Urbanistikë, Dizajn

Orari i provimeve të vjeshtës për Masterin Profesional Restaurim Monumentesh Kulture

Aplikimi për kandidatët për Transferim Studimesh, Program i Dytë Studimi, Trojet, Shtetas të huaj do të kryhet pranë sekretarisë mësimore në datat:

02.09.2021 – 13.09.2021

Dokumentacioni që duhet të paraqesin kandidatët është si më poshtë:

Tranferim studimesh (datë 02.09.2021 – 13.09.2021)

 • Kërkesa drejtuar IAL-së për programin e studimit  ose formulari i aplikimit
 • Planin e plotë të programit të studimit përfshirë dhe syllabuset përkatëse
 • Vërtetim të listës së notave dhe krediteve të fituara në çdo lëndë dhe detyrim të shlyer
 • Fotokopje e noterizuar e dëftesës së pjëkurisë të shkollës së mesme
 • Fotokopje të dokumentit të identifikimit
 • Dy fotografi personale
 • Kopje të mandat-pagesës

Program i dytë studimi (datë 02.09.2021 – 13.09.2021)

 • Kërkesa drejtuar IAL-së për programin e studimit  ose formulari i aplikimit
 • Kopje e noterizuar e diplomës së studimeve univeristare të kryera më parë të shoqëruar me suplementin e diplomës
 • Vërtetim të listës së notave dhe krediteve të fituara në çdo lëndë dhe detyrim të shlyer
 • Fotokopje e noterizuar e dëftesës së pjëkurisë të shkollës së mesme
 • Fotokopje të dokumentit të identifikimit
 • Dy fotografi personale

Trojet (Kosovë, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Preshevë, Bujanovë, Medvegjë) (datë 02.09.2021 – 13.09.2021)

 • Formulari i aplikimit
 • Kopje të dokumentit te lëshuar nga QSHA-ja që vërteton se diploma e arsimit të mesëm është njohur, të shoqëruar me fotokopje të diplomës/dëftesës dhe listës së notave
 • Në rast se kandidati ka përfunduar shkollën e mesme në Shqipëri , dorëzon kopje të noterizuar të Maturës Shtetërore
 • Dokument identifikimi
 • Dy fotografi personale
 • Kopje të mandat-pagesës
 • Konkursi i pranimit për këto Kandidatë do të zhvillohet më datë 16.09.2021. Në ditët në vijim do të njoftoheni për vendin dhe orën e zhvillimit të konkursit.

Shtetas të huaj (datë 02.09.2021 – 13.09.2021)

 • Formulari i aplikimit
 • Kopje të diplomës/dëftesës dhe listës së notave të njehsuar nga QSHA-ja
 • Fotokopje të dokumentit të identifikimit
 • Dëshminë e njohjes së gjuhës shqipe si dhe të gjuhëvë të tjëra të njohura nga kandidati
 • Dy fotografi personale
 • Kopje të mandat-pagesës
 • Autorizimin për trajtimin e të dhënave personale

Regjistrimi në Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës për vitin akademik 2021-2022 për programet e studimit:

 • Master i Shkencave në Arkitekturë, Profili Arkitekt (5 vjet)
 • Master i Shkencave në Arkitekturë, Profili Urbanist (5 vjet)
 • Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajni (3 vjet)

Të gjithë aplikantët të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e parë dhe janë shpallur fitues, mund të kryejne procesin e regjistrimit pranë sekretarisë mësimore.

Regjistrimi në U-Albania (7 faza 48-orëshe) 14 ditë, do të kryhet në datat :

02.09-2021 – 15.09.2021

Dokumentacioni që duhet të paraqesin është si më poshtë:

 • Diplomën e Maturës Shtetërore së bashku me cerifikatën e notave të noterizuar
 • Fotokopje të dokumentit të identifikimit
 • Dy fotografi personale
 • Kopje të mandat-pagesës

Sekretaria mësimore do të jetë e hapur në orarin 08:00-17:00, duke përfshirë fundjavat dhe ditët e festave zyrtare.

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Universiteti Politeknik i Tiranës
Rr. Muhamet Gjollesha, 54, Tiranë

tel/fax: +355.(0)4.2229045
info@fau.edu.al

Evolve Web Agency

Evolve Web Agency