Vendimi 13 dhe 14 i Senatit Akademik të UPT mbi pranimet në vitin akademik 2020-2021 në degët që mbulon FAU | FAU UPT
Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Universiteti Politeknik i Tiranës

Në kuadër të implementimit të Marrëveshjes së Bashkëpunimit Akademik për krijimin e një Dopio Diplome ndërmjet  Universitetit Politeknik të Tiranës (UPT), Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) dhe Universitetit IUAV të Venecias, shpallet thirrja për aplikim për 4 studentë te FAU qe do te pranohen te studiojnë ne IUAV ne vitin akademik 2020-2021.

Studentët aplikant duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

  • Të kenë mbaruar tre vitet e para të programit pesë vjeçar të integruar Master Shkencor në Arkitekturë profili Arkitektet ose profili Urbanist dhe të kenë shlyer 180 kredite/ECTS.
  • Të plotësojnë kriteret e pranimit të zotësisë së gjuhës italiane sipas certifikatës CELI ose të gjuhës angleze sipas certifikatës ekuivalente TOEFL / CEFR B2. Studentët duhet të demonstrojnë një nivel të mirë të të folurit dhe të shkruarit të gjuhës angleze ose italiane.

Per me shume sqarime referojuni Marrëveshjes bashkëngjitur:

“An implementation agreement for academic cooperation for setting up a double degree”

Studentët përzgjidhen dhe pranohen për të qenë pjesë e këtij programi studimi bazuar në shprehjen e interesit, rezultatet e tyre akademike,  motivimin dhe aftësitë gjuhësore.

Studentët aplikant duhet të dorëzojnë dokumentet e aplikimit si vijon:

  1. Kërkesë me shkrim
  2. Letër motivimi
  3. Listën e notave të tre viteve të para të studimit (180 Kredite/ECTS)
  4. Certifikatën e gjuhës italiane sipas CELI ose të gjuhës angleze sipas certifikatës ekuivalente TOEFL / CEFR B2.

Dokumentet e aplikimit dorëzohen pranë Sekretarisë Mësimore të FAU në kopje të printuar (1 kopje) dhe një kopje e skanuar e dokumenteve dërgohet në adresën fausekretaria@gmail.com.

Afati i aplikimit është deri në datën 30 Qershor 2020.

Të dashur studentë,

Urojmë që të jeni mirë me shëndet!

Vazhdon me sukses mësimi online në të gjitha degët që mbulon FAU në kushtet e jashtëzakonshme të krijuara nga pandemia COVID-19. Procesi mësimor do të vazhojë rregullisht online bazuar në urdhërin Urdherin_104_date_30.04.2020_MAS.

Mbështetur në strukturën e miratuar nga Rektorati në lidhje me situatën COVID-19 ky vit akademik do të mbyllet në dt. 31 tetor 2020.

Mësimi online do të vazhdojë rregullisht deri në mbylljen e aktivitetit mësimor sipas strukturës mësimore të miratuar nga Rektorati në lidhje me situatën e COVID-19 deri në datën 21 qershor 2020.

Referuar pikës 1.a dhe 1.b të Urdhërit_104_date_30.04.2020_MAS, për studentët e të gjitha cikleve të studimit që diplomohen në vitin akademik 2019-2020, koha e rikuperimit të problematikave që mund të jenë hasur gjatë aktivitetit akademik, në lidhje me ndonjë leksion/seminar, apo laboratorët, praktikat, detyrat projektet, etj. do të jetë:

  • për studentët e vitit të tretë bachelor, të vitit të pestë Master Shkencor dhe të Masterit Profesional 3 jave, 01.06.2020 – 21.06.2020.
  • per studentët e viteve të para dhe viteve të ndermjetme në të gjitha ciklet e studimit, 4 javë, 25.08.2020 – 20.09.2020.

Sezoni i provimeve, sezoni i mbrojtjes së diplomave do të përcaktohen në strukturën e re mësimore, që do të aprovohet nga Rektorati bazuar në Urdhërin_104_date_30.04.2020_MAS, MAS dhe në udhezimet e Ministrisë së Shendetësisë dhe do të vihet në dispozicion të studentëve dhe stafit akademik menjëhere mbas aprovimit.

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Universiteti Politeknik i Tiranës
Rr. Muhamet Gjollesha, 54, Tiranë

tel/fax: +355.(0)4.2229045
info@fau.edu.al

Evolve Web Agency

Evolve Web Agency