Njoftim mbi tarifën e shkollimit për vitin akademik 2021-2022 | FAU UPT
Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Universiteti Politeknik i Tiranës

Njoftohen te gjithe studentet ne te gjithe ciklet e studimit te tyre me kohe te plote ne FAU se fillon pagesa e tarifes se shkollimit te tyre per vitin akademik 2021-2022.

Bazuar ne Vendimin e Bordit te Administrimit nr.5 date 19.01.2022 per pagesen e tarifes se shkollimit per vitin akademik 2021-2022 ju sqarojme si me poshte:

 1. Studentet te cilet e kane noten mesatare te vitit paraardhes nen 6(gjashte) duhet te paguajne tarifen e plote te shkollimit te tyre per 2021-2022 ne shumen 40,000(dyzetemije)leke;
 2. Studentet te cilet e kane noten mesatare te vitit paraardhes mbi 6(gjashte) – 9(nente) duhet te paguajne ½ e tarifes se shkollimit te tyre per 2021-2022 ne shumen 20,000(njezetemije)leke;
 3. Studentet perserites nga viti 1-5(pare-peste) te ciklit te integruar dhe nga viti 1-3(pare-trete) te ciklit bachelor(BAIND) duhet te paguajne tarifen e plote te shkollimit te tyre per 2021-2022 ne shumen 40,000(dyzetemije)leke;
 4. Studentet perserites te vitit te 5(peste) te ciklit te integruar dhe te vitit te 3(trete) te ciklit bachelor(BAIND) duhet te paguajne vetem per provimet qe do te japin per lendet e mbartura gjate vitit akademik 2021-2022;
 5. Studentet e Masterit Profesional do paguajne tarifen e shkollimit 2021-2022 me 2 KESTE.
 6. Pagesa do te behet prane CREDINS BANK me faturen per arketim te cilen e gjeni në zyren e finances ose ne faqen e web-it te FAU: https://fau.edu.al/tarifat-e-pagimit/

Për studentët e interesuar për punësimin sezonal në Gjermani për vitin 2022.

Aplikimet tashmë janë të hapura për të gjithë studentët që dëshirojnë të marrin pjesë! Dorëzimi i dokumentave për aplikim mund të kryhet në zyrat e DIMAK Albania,

Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Nr. 4, Bulevardi “Bajram Curri”, Tiranë nga ora 12:00 deri më në 16:30, në datat: 26 Janar, 28 Janar, 1 Shkurt, 3 Shkurt, 7 Shkurt, 9 Shkurt

Për më shumë informacione bëhuni pjesë e sesioneve informuese, të cilat zhvillohen çdo ditë nga 24 Janar deri më 5 Shkurt në orën 10:00 deri më 11:00 në platformën ZOOM përmes linkut: https://us02web.zoom.us/j/7185824855

Për të marrë pjesë në sesionet informuese duhet të plotësoni formën në link: https://forms.gle/catjhADuBbAACFMp7

Njoftohen studentët që do të mbrojnë diplomën në sesionin e dimrit Mars 2022, duhet të dorëzojnë dokumentacionin brenda datës 25 Shkurt 2022 si më poshtë vijon:

 1. Certifikata e noterizuar e gjuhës së huaj
 2. Fotokopje e kartës së indetitetit
 3. Fotokopje e kartës së indetitetit të babait
 4. Fotokopje e diplomës dhe dëftesës së pjekurisë
 5. Vërtetim nga biblioteka
 6. Vërtetim nga financa

Në kuadër të bashkëpunimit midis Universitetit Politeknik të Tiranës dhe Shoqërisë “Arkonstudio” shkp., ofrohen bursa për studentët e Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës dhe Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit.

Kriteret e Aplikimit:

Të jenë studentë, të Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës dhe Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, viti i katërt ose i pestë. Procesi i përzgjedhjes së studentëve ndjek një procedure rigoroze, ku standard eshte merita dhe njohuritë. Përzgjedhja e studentëve do të bëhet në bazë të rezultateve të tyre.

Numri total i studentëve:

· 5 studentë nga Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës;

· 5 studentë nga Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit.

Dokumentacioni për aplikim:

1. CV;

2. Fotokopje pasaporte;

3. Letër motivimi

4. Vërtetim studenti;

5. Listë notash deri në momentin e aplikimit.

Afati i fundit i dorëzimit të dokumentacionit, pranë Drejtorisë së Komunikimit dhe Koordinimit në UPT: 28 janar 2022.

Për informacione mbi ARKONSTUDIO Architecture/Engineering/Construction, ju lutemi klikoni në linkun: Arkon Studio – Urban Planning & Design

Address: Rr.Mihal Duri, Objekti nr.33, Tirana – Albania

Për informacione shtesë mund të kontaktoni në e-mail: rkodra@upt.al , abeqo@upt.al

Në kuadër të bashkëpunimit midis Universitetit Politeknik të Tiranës dhe Shoqërisë “Arkonstudio” shkp., hapet thirrja për praktika profesionale për studentët e Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës dhe Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit.

Kriteret e Aplikimit:

Të jenë studentë ekselentë, të Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës dhe Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, viti i katërt ose i pestë.

Praktika profesionale është me afat 1 vjeçar, me te drejte rinovimi.

Numri total i studentëve:

· 5 studentë nga Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës;

· 5 studentë nga Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit.

Dokumentacioni për aplikim:

1. CV;

2. Fotokopje pasaporte;

3. Letër motivimi

4. Vërtetim studenti;

5. Listë notash deri në momentin e aplikimit.

Afati i fundit i dorëzimit të dokumentacionit, pranë Drejtorisë së Komunikimit dhe Koordinimit në UPT: 28 janar 2022.

Për informacione mbi ARKONSTUDIO Architecture/Engineering/Construction, ju lutemi klikoni në linkun: Arkon Studio – Urban Planning & Design

Address: Rr.Mihal Duri, Objekti nr.33, Tirana – Albania

Për informacione shtesë mund të kontaktoni në e-mail: rkodra@upt.al , abeqo@upt.al

JSTOR (Journal Storage) është një bibliotekë digjitale, e themeluar në vitin 1995, në New York. Më shumë se 8000 institucione nga më se 160 vende kanë akses në JSTOR.

JSTOR ofron më shumë se 100.000 libra elektronikë nga botues të njohur dhe studiues, të integruar me revista dhe burime parësore.

Në kuadër të bashkëpunimit të Universitetit Politeknik të Tiranës me JSTOR, studentëve dhe stafit të universitetit u mundësohet shfrytëzimi i kësaj biblioteke digjitale.

Për hyrjen dhe regjistrimin në JSTOR, ju lutemi klikoni në link-et:

JSTOR Home

URLs prepended with your proxy server information

Për informacione më të detajuara mbi kërkimin në JSTOR, ju lutemi klikoni në link-et:

Teaching and learning with JSTOR: · Learn how novice researchers can build search skills with JSTOR in this 25-minute overview and sign up for future webinars (always recorded!).

·Try Text Analyzer, a way to find relevant content on JSTOR using a document of your choice.

· Review a roundup of resources on Teaching Remotely with JSTOR

Engaging students

· Assign readings from JSTOR Daily, our online magazine that provides well-researched news articles that link to scholarship on JSTOR.

· Help students build academic research skills using JSTOR’s Research Basics: a self-paced course for high school and early college students.

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Universiteti Politeknik i Tiranës
Rr. Muhamet Gjollesha, 54, Tiranë

tel/fax: +355.(0)4.2229045
info@fau.edu.al

Evolve Web Agency

Evolve Web Agency