Informacion mbi testin e pranimit ( Konkursi i pranimit, viti akademik 2021-2022 ) | FAU UPT
Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Universiteti Politeknik i Tiranës

KONKURSI I PRANIMIT NË FAKULTETIN E ARKITEKTURËS DHE URBANISTIKËS

Për vitin akademik 2021-2022

Konkursi i Pranimit për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës do të zhvillohet më datën 26 Gusht 2021.

Programet e studimit në FAU për të cilat do të zhvillohet konkursi janë:

Master Shkencor në Arkitekturë, Profili Arkitekt (5 vite, me kohë të plotë)

Master Shkencor në Arkitekturë, Profili Urbanist (5 vite, me kohë të plotë)

Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn (3 vite, me kohë të plotë)

Regjistrimi i konkurrentëve për në konkursin e pranimit në të gjitha programet e studimeve të ofruara ne FAU do të bëhet pranë Sekretarisë Mësimore duke nisur nga data 9-12 Gusht 2021, nga ora 08:00-16:00. Regjistrimi në konkurs është pa pagesë. Kanë të drejtë të regjistrohen për në konkurset e pranimit vetëm kandidatët sipas listës së dërguar nga portali U-Albania.

Dokumentacioni për t’u regjistruar në konkurset e pranimit është:

  1. Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës
  2. Kopje e noterizuar e Diplomës së shkollës së mesme

Shënim:

Regjistrimi pranë Sekretarisë Mësimore bëhet nga vetë konkurenti ose nga një person i autorizuar prej tij/saj, me prokurë të posaçme.

Në vijim do të informoheni për orën dhe vendin ku do të zhvillohet konkursi.

Theksojmë se edhe konkurentët e raundeve të tjera duhet patjetër ti nënshtrohen konkursit të datës 26 Gusht 2021.

Për konkurentët nga trojet regjistrimi në konkurs do të zhvillohet nga data 02-13 Shtator 2021 dhe data e konkursit do të jetë 16 Shtator 2021 sipas kalendarit.

Për shtetasit e huaj dhe transferimet regjistrimi për aplikimet do të zhvillohet nga data 02-13 Shtator 2021.

Përshëndetje Studentë,
Diplomat dhe suplementët janë bërë gati për të diplomuarit e vitit 2020.
Shpërndarja dhe ceremonia e diplomës do të mbahet në muajin tetor 2021.
Ata studentë të cilët për arsye të domosdoshme duhet të tërheqin diplomën janë të lutur të paraqiten pranë sekretarisë mësimore cdo ditë ora 10:00-12:00.
Suksese,
FAU

Ju ftojmë në workshopin e organizuar  nga BOKU, në bashkëpunim me kolegë të Departamentit të Ujit, Atmosferës dhe Mjedisit (WAU-Department of Water, Atmosphere and Environment). Workshopi është menduar të ketë dhe një cikël leksionesh nga pedagogët, sipas agendës  në materialin bashkangjitur. Disa nga temat, të cilat përmenden në posterin bashkangjitur, trajtojnë problematikat dhe çështjet e sistemeve të qëndrueshme të kullimit të ujërave në qendrat e banuara (SuDS), projektimi i të cilave është i lidhur me projektimin urban të hapësirave në qendrat e banuara. 

Në kuadër të programit Erasmus + dhe Marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, në University of Applied Sciences In Nysa, Poland.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni më poshtë:


Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Universiteti Politeknik i Tiranës
Rr. Muhamet Gjollesha, 54, Tiranë

tel/fax: +355.(0)4.2229045
info@fau.edu.al

Evolve Web Agency

Evolve Web Agency