NJOFTIM MBI PAGESEN E TARIFES SE SHKOLLIMIT PER VITIN AKADEMIK 2020-2021 | FAU UPT
Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Universiteti Politeknik i Tiranës

NJOFTIM

Njoftohen te gjithe studentet ne te gjithe ciklet e studimit te tyre me kohe te plote ne FAU se,

duke nisur nga data 1 Mars 2021

fillon pagesa e tarifes se shkollimit te tyre per vitin akademik 2020-2021.

Bazuar ne Vendimin e Bordit te Administrimit nr.30 date 30.12.2020, per pagesen e tarifes se shkollimit per vitin akademik 2020-2021,

ju sqarojme si me poshte:

 1. Studentet te cilet e kane noten mesatare te vitit paraardhes nen 6(gjashte) duhet te paguajne tarifen e plote te shkollimit te tyre per 2020-2021 ne shumen 40,000(dyzetemije)leke;
 2. Studentet te cilet e kane noten mesatare te vitit paraardhes mbi 6(gjashte) – 9(nente) duhet te paguajne ½ e tarifes se shkollimit te tyre per 2020-2021 ne shumen 20,000(njezetemije)leke;
 3. Studentet perserites nga viti 1-5(pare-peste) te ciklit te integruar dhe nga viti 1-3(pare-trete) te ciklit bachelor(BAIND) duhet te paguajne tarifen e plote te shkollimit te tyre per 2020-2021 ne shumen 40,000(dyzetemije)leke;
 4. Studentet perserites te vitit te 5(peste) te ciklit te integruar dhe te vitit te 3(trete) te ciklit bachelor(BAIND) duhet te paguajne vetem per provimet qe do te japin per lendet e mbartura gjate vitit akademik 2020-2021.
 5. Studentet e Masterit Profesional do paguajne tarifen e shkollimit 2020-2021 me 2 KESTE. Kesti i Pare do paguhet ne periudhen kohore nga data 1 Mars 2021 deri ne date 31 Mars 2021. Kesti i Dyte do paguhet ne periudhen kohore nga data 1 Prill 2021 deri ne date 31 Maj 2021.

Pagesa do te behet prane CREDINS BANK me faturen per arketim te cilen e gjeni duke klikuar:

1- Master profesional

2- Tarife shkollimi e plote dhe gjysem

3- Tarife shkollimi me kredite

Perjashtimisht ne kushtet e pandemise te shkatuar nga COVID-19 dhe kur studenti nuk ka mundesi te sjelle mandatin e arketimit te tarifes se shkollimit te tij per 2020-2021 prane zyres se finances, mund ta dergoje ate(mandatin e arketimit) ne menyre elektronike ne adresat e meposhtme te e-maileve te zyres se finances:

ardianadervishi2003@yahoo.com

xhgjoka@yahoo.com.

Afati final i pageses se tarifes se shkollimit per vitin akademik 2020-2021 eshte data 31 MAJ 2021.

ZYRA E  FINANCES

Shokë, miq, kolegë e të njohur,

Kam nderin t’ju ftoj të vizitoni ekspozitën time personale me temë “Arkitektura popullore në akuarel”. Ekspozita paraqet rreth 150 punime të monumenteve më të spikatura të arkitekturës popullore (qytetare dhe fshatare) si dhe punime, që paraqesin peizazhin urban të qyteteve shqiptare të traditës.

Ekspozita çelet ditën e enjte, datë 18 shkurt 2021 në orën 17:00  në sallën e ekspozitave te Muzeut Historik Kombëtar dhe qëndron e hapur deri të dielën, në datën 21 shkurt.

Gjatë ditëve të ekspozitës do të shpërndahet falas libri “Për cilin qytet e ke fjalën?!” i autorëve Maksim dhe Joli Mitrojorgji. Libri është një përmbledhje artikujsh analitikë mbi morfologjinë urbane dhe peizazhin urban të qyteteve shqiptare. Gjithashtu në këtë botim janë përfshirë dhe shumë artikuj të tjerë teorikë mbi problemet bashkëkohore të arkitekturës në këndvështrimin e autorëve.

Ju uroj të gjithëve mirëseardhjen duke shpresuar që kjo ekspozitë të jetë interesante për gjithësecilin.

                   Ark.Urb. Maksim Mitrojorgji

FAU | 13.02.2021

VENDIM DEKANATI

MBI ORGANIZIMIN E PROVIMEVE TE DIMRIT PER VITIN AKADEMIK 2020-2021

Mbështetur në shkresën e Rektoratit mbi “Strukturën Mësimore të ndryshuar, për ciklin e I e të II të studimeve për vitin akademik 2020-2021”, dërguar më datë 12/02/2021, me nr protokolli 253, si dhe në shkresën tjetër të Rektoratit mbi “Organizimin e sezonit të provimeve të dimrit, për vitin akademik 2020-2021”, dërguar më datë 12/02/2021, me nr protokolli 254,

Dekanati i Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës në mbledhjen e tij të datës 13/02/2021

VENDOSI:

1- Sezoni i provimeve të dimrit, i cili sipas Strukturës Mësimore të ndryshuar, për ciklin e I e të II të studimeve për vitin akademik 2020-2021, shtrihet tashmë në 6 javë dhe do të organizohet në këtë mënyrë:

 • javën e parë ta dedikojë për dorëzimin e projekteve, detyrave të kursit si dhe detyrimeve të tjera të lëndëve,
 • pjesën tjetër, në 5 javët e tjera, ta dedikojë për mbylljen e provimeve të lëndëve.

2- Të ngarkojë  Sekretarinë mësimore të bëjë sa më parë ndryshimet e nevojshme sipas këtij vendimi në orarin e provimeve.

3- Të vijojë sipas rekomandimeve të Rektoratit, si dhe vetë propozimeve të bëra më parë nga titullarët e lëndëve për organizimin e provimeve në 2 forma:

 • Online
 • Me prezencë fizike në auditor

Format e organizimit të provimit do të jenë pasqyruara në orar sipas kërkesës së titullarëve të lëndëve. Provimet do të organizohen në Platformën E-learning Fau.

4- Studentët, të cilët  për shkaqe të lidhura me pandeminë apo me problematika të lidhura me situatën ,nuk do të arrijnë të kryejnë provimin në këtë sezon, do të kenë mundësinë të paraqiten në sezonin e ndërmjetëm i cili do të realizohet në fillim të majit, pa ndërprerë proçesin mësimor. Orari i sezonit të ndërmjetëm do të dalë disa ditë para fillimit të tij.

5- Duke pasur parasysh sasinë e klasava që FAU ka në dispozicion për këtë sezon, si edhe për të minimizuar rrezikun e infektimit të personave prezent në auditore, të garantohen të gjitha kushtet për zbatimin e masave Anti-Covid:

 • Provimet në auditor të realizohen në grupe deri në 15 vetë.
 • Kohëzgjatja e provimit të jetë deri në 60 min dhe të parashikohet para çdo provimi për 30 minuta ajrosja dhe higjenizimi i auditorit dhe ambjenteve të tjera.
 • Të mbahen maskat dhe të rrespektohen distancat sipas udhëzimeve përkatëse.
 • Sekretaria Mësimore të bejë organizimin e përgjithshëm të provimeve në mënyre të tillë që të evitohen grumbullime të një numri të madh studentësh nëpër ambjente.

6- Titullarët e lëndëve, të cilët kanë njoftuar më pare për prezencë fizike në auditor dhetashmë duan ta kryejnë online, të njoftojnë me email deri me datë 15.02.2021, ora 9.00, në sekretarinë mësimore

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Dekanati i uron studentëve dhe pedagogëve, shëndet të plotë dhe suksese në këtë Sezon Provimesh.

FAU | 11.02.2021

Bashkengjitur gjeni shkresen e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, “Mbi zhvillimin e disa prej provimeve të lëndëve specifike në auditor”.

Do të njoftoheni në ditët në vijim mbi ndryshimet e mundshme në Strukturën mësimore si dhe datat e provimeve, të përshtatura sipas pikave të shkresës.

Kliko këtu për lexuar shkresën në Pdf:

SHKRESA MASR

OPEN CALL
KARAVASTA 1ST EDITION

INTO THE WOOD – INTERNATIONAL ONLINE WORKSHOP
REGENERATING AND REUSE THE ALREADY EXISTING

1st – 12th February 2021
APPLICATION DEADLINE: 11 JANUARY 2021


SEND YOUR PORTFOLIO AND CV AT: info.intbaualbania@gmail.com
APPLICATION RESULTS: 15 JANUARY 2021

The Workshop deals with the regeneration and adaptive reuse project of the existing, circular design/construction process, using the sustainability criteria through innovative materials and limited economic resources.

The case study is located in the Divjakë-Karavasta National Park in Albania, where Dastu and INTBAU Albania, promoters of the workshop, in collaboration with the Municipality of Divjakë and the Park Authority has launched the three-year research project called “Urban Lab”. The Workshop explores the possibilities of rethinking and reusing some existing “ruins” within Divjakë-Karavasta National Park and linked to local historical memory – bunkers, military garrisons dating back to the Italian occupation between the 1930s, used for the internment of artists and writers during the Albanian civil war of 1997 – reconnecting them to the environment of the forest that hosts the buildings and rediscovering, in permanence and variations, new ways of living and share the experience of the park and its various ecologies.

PROGRAM

The workshop will be divided into different phases that will involve not only students of the Politecnico di Milano and Albanian Universities, but young architects/urban planners, lecturers and assistants, as well as Albanian reference entities.

 • Part 1 (2 days): Workshop preparation seminars with virtual inspections, meetings with local authorities and lessons dedicated to inspecting the workshop materials and illustrating ongoing research on the case study.
 • Part 2 (5 days): Seminar days are planned (with lectures and reviews held by various external guests) alternating with the development of group projects, coordinated by assistants and coordinators.
 • Part 3  (1 day):  Final discussion con guests and forwards/greetings.
 • Part 4, production (2 days): individual and group work with the support of assistants and coordinators to finish the materials produced during the workshop.

 

NOTES

 • The workshop is only available for 4th and 5th year students, young architects and urban planners.
 • The official language of the workshop is English.
 • The workshop will take place entirely online.
 • There is no registration fee for participating in the workshop.

For more information please visit our website https://intbau-albania.org/karavasta-1st-edition-regenerating-and-reuse-the-already-existing/ or send an email to info.intbaualbania@gmail.com 

Klikoni ketu:

POSTER_KARAVASTA_ALBANIA_0601 (1)

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Universiteti Politeknik i Tiranës
Rr. Muhamet Gjollesha, 54, Tiranë

tel/fax: +355.(0)4.2229045
info@fau.edu.al

Evolve Web Agency

Evolve Web Agency