Njoftim per vend te lire pune ne FAU | FAU UPT
Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Universiteti Politeknik i Tiranës

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, Departamenti i Urbanistikës, kërkon të punësojë 1 (një) personel akademik me kohë të plotë të kategorisë Lektor i cili do të angazhohet për lëndët:

a) Lektor në lëndën “Analizë qyteti dhe territori”

b) Asistent-lektor në lëndën “Urbanistikë 2”

Me shume informacion gjeni:

FAU,FIM-Njoftim per vende te lira

 

 

 

Ne datën 23 Dhjetor 2019 ne FAU u zhvillua mbrojtja e disertacioneve për fitimin e gradës shkencore Doktor i kandidateve:

OGRI MANE – Universiteti i Tiranes

ROZAFA BASHA – Universiteti i Prishtinës, Kosove

NURAN SALIU – Universiteti i Tetovës, Maqedonia e Veriut

Kandidatet nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut prezantuan me sukses punimet e tyre shkencore ne kuadrin e Shkollës se Doktoraturës ne Arkitekture dhe Urbanistike te FAU. Punimet u vlerësuan nga juria dhe pjesëmarrësit ne këtë aktivitet për cilësinë e lartë.

Vlerësimi u realizua nga profesor përfaqësues te katër universiteteve:

 • Prof. Andrea Maliqari Rektor i UPT, Prof. Florian Nepravishta Dekan i FAU, Prof. Asoc. Armand Vokshi Pergjegjesi i DU, FAU, Prof. Asoc. Akli Fundo Zv. Rektor i UPT
 • Prof. Abdullah Zejnullahu, Dekan i Fakultetit te Ndërtimtarisë, Prof. Fevzi Berisha Dekan i Fakultetit te Arkitektures dhe Prof. Violeta Nushi Prodekane e Fakultetit te Arkitekturës te Universitetit te Prishtinës
 • Prof. Asoc. Kujtim Elezi, Universiteti i Tetoves, Maqedonia e Veriut
 • Prof. Asoc. Iris Pojani, Universiteti i Tiranes

OGRI MANE 
Prezantim i disertacionit me temë:
ANALIZA E FENOMENIT TË DENSIFIKIMIT TË NDËRTIMEVE URBANE NË QYTETI E TIRANËS. TIRANA QYTET KOMPAKT

O 2 O 9 O 13

O 20

ROZAFA BASHA
Prezantim i disertacionit me temë:
HAPËSIRAT PUBLIKE PËR TË GJITHË – RASTET STUDIMORE PRISHTINË DHE PRIZREN

R 2

R 3 R 4 R 5

NURAN SALIU
Prezantim i disertacionit me temë:
METODA AUTOMATIKE NË PROJEKTIM ME APLIKIM NË PROJEKTIMIN E SPITALEVE

1 2 3 4 6 7 8 9

FTESE

Jeni te ftuar te merrni pjese ne mbrojtjen e disertacioneve për fitimin e gradës shkencore Doktor qe do te zhvillohet ne  datën 23 Dhjetor 2019, ne “Aula Magna” te Fakultetit te Arkitekturës dhe Urbanistikes. 

PREZANTIMET

ogri mane foto

OGRI MANE

Kandidat për gradën shkencore Doktor

Ora 09.00-10.00

Prezantim i disertacionit me temë: 

ANALIZA E FENOMENIT TË DENSIFIKIMIT TË NDËRTIMEVE URBANE NË QYTETI E TIRANËS. TIRANA QYTET KOMPAKT

Udhëheqjes: Prof. Agron Lufi

Përmbledhje

Ky studim merr në analizë qytetin e Tiranës, në këndvështrimin e një zhvillimi të qëndrueshëm urban. Tirana si qytet është tërheqës nga popullsia qoftë rurale apo urbane. Migrimi është i vazhdueshëm drejt Tiranës dhe kjo shfaqet më mirë edhe nga të dhënat e INSTAT-2015 (Tirana me një rritje 1.4% dhe Durrësi me një rritje prej 0.8%). Kjo ka bërë që popullsia e Tiranës të ketë  trend rritës edhe pse në nivel shteti trendi i popullsisë është në ulje. Shtrirja në territor e qytetit të Tiranës në zonën urbane shkon në 42 km² me një dendësi  prej afro 14000 ba/km², me një tendencë drejt shtrirjes në territore të reja rurale dhe bujqësore. Dukuria e shtrirjes së qytetit në horizontalitet dhe marrjes së tokave të reja bujqësore, është shfaqur prej kohësh në shtete të ndryshme. Sot kjo teori nuk prezantohet më si një zhvillim i qëndrueshëm. Për këtë arsye kanë filluar prej vitesh të diskutohen terma të reja zhvillimore të cilat çojnë drejt densifikimit të qytetit dhe rigjenerimin e tij brenda shtrirjes së tij territoriale. Kjo zgjidhje sot merr emrin « Qyteti Kompakt ». Opsioni i shtrirjes së qytetit të Tiranës në territor ka kohë që diskutohet. Sipas dy PPV-ve të fundit (2012-2016) flitet për një qytet policentrik me kufij të qartë që zhvillohet brenda shtrirjes urbane aktuale. Pra një qytet të tenton drejt Qytetit Kompakt. Pikërisht ky është edhe problemi kryesor, pyetja:  Nëse Tirana mund të zhvillohet si një Qytet Kompakt?

Në këtë kuptim studimi përcakton qartë se ç’është Qyteti Kompakt si teori zhvillimi urban të qëndrueshëm, ç’kuptojmë me të dhe cilat janë karakteristikat urbane dhe dimensionale të tij. Duke pasur këto elemente dimensionale dhe teorike të qarta studimi fokusohet te qyteti i Tiranës duke u ballafaquar me gjendjen e saj aktuale e cila paraqitet e plotë vetëm për parametrat me natyrë objektive, sasiore të matshme siç janë : Koeficienti i shfrytëzimit të tokës urbane (Ksht), Numri i kateve, Densiteti (banorë/ha) dhe (banorë/km²), Intesiteti i ndërtimit (Im²/m²). Këto parametra studiohen nëpërmjet modeleve korelative regresive një faktoriale për të kuptuar sa më mirë varësitë dhe si ndikojnë ata te njëri-tjetri dhe në mënyrë të veçantë varësinë e parametrit Intensitet ndërtimi nga parametrat e tjerë.

Një analizë tjetër e rëndësishme është lidhja që ka parametri urban Intensitet ndërtimi me përfitimin ekonomik.. Në këtë kuadër duke u ndalur vetëm te faza e parë e implementimit të një projekti, te faza e fizibilitetit, është bërë e mundur analiza e rasteve konkrete në zona të ndryshme të qytetit të Tiranës duke u bazuar në metodologji analitike ekonomike dhe duke analizuar dy tregues ekonomik në varësi të Intensitetit. Këta tregues janë vlera aktuale neto (NPV) dhe norma e brendshme e kthimit (IRR).

Një element i rëndësishëm i kërkimit shkencor është prezantimi në nivel krahasimor i lidhjes që mund të kenë morfologjia urbane dhe tipologjia e banimit me Intensitetin e ndërtimit.

Për ta arritur këtë janë marrë në konsideratë morfologji të ndryshme zonash urbane disa prej të cilave janë të projektuara (jo të realizuara), ndërsa pjesa tjetër janë të realizuara. Analiza e tyre shoqërohet me një të dhënë që është Intensiteti i ndërtimit.

Janë marrë në shqyrtim  56 raste të shpjeguara në nivel fotografik dhe tabelor dhe 10 zona urbane në qytetin e Tiranës. Kjo lloj analize krahasimore na ndihmon të lidhim logjikën numerike sasiore me aspekte perceptimi morfologjike dhe tipologjike të një hapësire urbane.

Konkluzioni përfundimtar është që Tirana në nivel sasior ka mundësi zhvillimi sipas modelit të Qytetit Kompakt.

Fjalët Kyçe: qytet kompakt, intensitet ndërtimor, parametra urban, analiza korelative dhe regresive, analiza ekonomike, morfologji, tipologji.

 

foto RB

ROZAFA BASHA

Kandidate për gradën shkencore Doktor

Ora 10.15-11.45

Prezantim i disertacionit me temë: 

HAPËSIRAT PUBLIKE PËR TË GJITHË – RASTET STUDIMORE PRISHTINË DHE PRIZREN

Udhëheqjes: Prof. Violeta Nushi; Prof. Andrea Maliqari

 

Përmbledhje

Tua mundësosh qasjen fizike të gjithë qytetarëve pa dallim moshe, gjinie, aftësie apo situate sociale, e jetëson dhe i jep kuptim hapësirës publike. Por, në realitet, hapësira publike vazhdon të jetë përjashtuese për shumë individë dhe grupe, për shkak të barrierave të ndryshme arkitektonike, institucionale, kulturore dhe ekonomike. Hapësira publike idealisht përkufizohet si arenë e demokracisë së një shteti. Prandaj, të eliminosh barrierat arkitektonike, pra të angazhohesh të krijosh qasje për të gjithë në hapësirë publike ndikon drejtpërdrejt në prurjen e një shumëllojshmërie më të madhe njerëzish, rritjen e shfrytëzimit të hapësirës publike dhe kontribuon në krijimin e një terreni për ngritjen e demokracisë dhe tolerancës në qytet.

Problemet të qasjes, lëvizshmërisë dhe shfrytëzimit të hapësirave publike në Prishtinë dhe Prizren nga personat me aftësi të kufizuara dhe të moshuarit, bazuar në observimet e përgjithshme, analizat, hulumtimet që kam bërë në vitet e fundit, e mbështesin nevojën për një studim të thelluar të kësaj problematike në kontekstin e Kosovës. Përmasat e mungesës së qasjes fizike në mjedisin e ndërtuar në këto dy qytete janë indikatorë të problemeve shumështresore si: mungesa e ndërgjegjësimit qytetar; korniza ligjore e pakompletuar dhe kultura e moszbatimit të ligjit; dhe mosrespektimi i etikës profesionale të dizajnuesve, planerëve dhe arkitektëve gjatë hartimit dhe zbatimit të projekteve.

Andaj,  ky studim përpiqet të japë një kontribut shkencor, duke ofruar drejtime zhvillimore dhe modele për eliminimin e barrierave arkitektonike në hapësirën publike, me qëllim të ngritjes së standardit të gjithëpërfshirjes në hapësirat publike në kontekstin kompleks dhe të veçantë shoqëror, politik, mjedisor dhe ekonomik të Kosovës. Metodologjia hulumtuese e përzgjedhur përfshin: shqyrtimin e literaturës; leximin krahasimtar të legjislacionit të Kosovës kundrejt vendeve modele të këtij studimi; analizën makro dhe mikro urbane; dhe një kombinim metodash analitike kuantitative dhe kualitative.

Duke qenë se përkufizimi i hapësirës publike është mjaft i gjerë, ky studim fokusohet në hapësirat publike të tipologjisë shesh qendror. Një nga qëllimet e hulumtimit është identifikimi i përmasave dhe i dimensioneve të problemeve kryesore të hapësirave publike në Kosovë që e pamundësojnë integrimin shoqëror të individëve a grupeve që përballen me problemet e lëvizshmërisë dhe shfrytëzimit të mjedisit të ndërtuar. Qasja fizike në hapësirë publike shikohet nga perspektiva e një diversiteti më të gjerë njerëzor, sesa thjesht nga perspektiva e aftësisë së kufizuar. Ndërsa, problemet e qasjes në mjedisin e ndërtuar shqyrtohen nga perspektiva e legjislacionit dhe e praktikave dizajnuese të nevojshme për eliminimin e barrierave arkitektonike, të vrojtuara karshi standardeve ndërkombëtare projektuese dhe legjislacionit përcjellës të Bashkimit Evropian dhe të shteteve modele të këtij studimi, Sllovenisë dhe Italisë.

Për ta jetësuar këtë qëllim dhe për të mundësuar një shoqëri gjithëpërfshirëse përmes eliminimit të barrierave arkitektonike në hapësirat publike në Kosovë, i parashtroj dy skenarë zgjidhjesh. I pari  propozon plotësimin e kornizës ligjore, për të eliminuar të ashtuquajturat barriera institucionale që i mbajnë të gjalla barrierat arkitektonike. I dyti propozon një model të integruar për vlerësimin e qasshmërisë dhe eliminimin e barrierave arkitektonike në hapësirë publike, si pjesë e politikave lokale për krijimin e një mjedisi pa barriera si parakusht për një shoqëri gjithëpërfshirëse.

Fjalët kyçe: hapësira publike, barrierat arkitektonike, dizajni universal, gjithë përfshirja, Prishtina, Prizreni, legjislacioni, qasja, qasja në mjedisin e ndërtuar.

 

FotoCV

NURAN SALIU

Kandidat për gradën shkencore Doktor

Ora 11.30-12.45

Prezantim i disertacionit me temë: 

METODA AUTOMATIKE NË PROJEKTIM ME APLIKIM NË PROJEKTIMIN E SPITALEVE

Udhëheqjes: Prof. Andrea Maliqari

Përmbledhje

Për gjatë kohë tanimë kompjuteri përbën mjetin kryesor të zyrave arkitektonike duke mundësuar një transformim në mënyrën se si arkitektët manipulojnë me gjeometrinë e formave të cilët ato i konceptojnë. Për të përfshirë kompjuterin jo vetëm si ndihmës vizatimi, nga gjysma e dytë e shekullit të kaluar, ndikuar në mënyrë direkte dhe indirekte nga shkrimet e Alexander (1964) apo edhe të Negroponte (1972), hulumtues të ndryshëm do të krijojnë metoda dhe zhvillojnë eksperimentime të ndryshme me qëllimin për të shfrytëzuar kapacitetet llogaritëse të kompjuterit në procese të ndryshme të projektimit. Sisteme për vizatim dhe modelim, sisteme për analizë si dhe sisteme inteligjente të ndryshme do të prezantohen për t’ju vënë në dispozicion arkitektit.

Paralelisht me sistemet kompjuterike do të shfaqen edhe metoda dhe teknika të ndryshme kompjutacionale të bazuara në logjika të caktuara të proceseve projektuese duke mundësuar përkthim të modeleve arkitektonike në modele matematikore.

Ky studim ka për objektiv identifikimin e sistemeve kompjuterike inteligjente (automatike)  dhe metodave-qasjeve kompjutacionale më fleksibile për përdorim në automatizimin e proceseve projektuese të strukturave spitalore si tematikë studimi. Për këtë qëllim, një vlerësim i metodave automatike bazuar në punime të ndryshme si dhe një metodë e re propozohet duke u bazuar në dy metoda tjera kompjutacionale: teoria e reprezentimeve gjenerike dhe arketipi i propozuar nga Steadman.

Metoda e re e propozuar e pagëzuar si ‘teknika e gjendjeve të thjeshta’ paraqet një mekanizëm që krijon fjalorë formash – kubikë universal, kompjutacionalisht të përshtatshme për përdorim në gjuhë të ndryshme programuese. Duke u bazuar në shifrimet binare, njohuritë procedurale dhe deklarative të tipit të ndërtesës, metoda propozon krijimin e konstrukteve logjike (jo-dimensionale) dhe konstruktit dimensional (formës së ndërtuar) për analizë dhe sintezë të formave të spitaleve. Këta dy konstrukte, si gjatë analizës ashtu edhe gjatë sintezës shkëmbejnë informacione njëra-tjetrës përgjatë gjithë procesit.

Qëllimi i këtij studimi është të ofrojë një model teorik dhe eksperimental për analizë dhe sintezë të objekteve spitalore. Duke u bazuar në ‘gjendjet e thjeshta’ si gjenerator primar të formës së spitaleve, kjo qasje krijon një hapësirë kërkimi të përgjithshme dhe të hapur për aplikime të më shumë teknikave.

Për të provuar vlefshmërinë e teknikës së gjendjeve të thjeshta në analizë dhe sintezë të projektimit spitalor, kalimi nga gjendja dimensionale (forma e ndërtuar) në konstrukt logjik është aplikuar në disa spitale të marra në studim si dhe një model teorik i ndërtuar mbi baza të algoritmeve evolucionar është aplikuar në sintezë të formave të spitaleve në nivel të sektorëve funksional.

Si konkluzion, teknika e propozuar e bazuar në ndërveprimin e dy universeve (atë logjik dhe dimensional) jep mundësinë e vendosjes së projekteve spitalore në një bazë kompjutacionalisht të përshtatshme duke mundësuar një përkthim kuantitativ midis formës dhe aspekteve konjunktive të mendjes humane. Në nivel teorik, metoda demonstron që spitalet si struktura komplekse, në esencë përbëhen nga paterna të caktuar (fjalor formash) që qeverisin të gjitha ndërtesat e të njëjtit tip.

Fjalët kyçe: metoda automatike, gjendjet e thjeshta, kubikë universal, konstrukt logjik, konstrukt dimensional, spitale

NJOFTIM PER RIFILLIMIN E PROCESIT MESIMOR NE DATEN 16 DHJETOR 2019

Si rezultat i situatës së jashtëzakonshme të krijuar nga tërmeti i fuqishëm i datës 26 Nëntor 2019, procesi mësimor në UPT u ndërpre përkohësisht deri në datën 13.12.2019. Rektorati, pasi analizoi raportet e vlerësimit të godinave tona, vendosi:

Në FAU mësimi do të rifillojë ditën e Hënë, datë 16.12.2019 për te gjitha programet qe mbulon FAU.

Struktura mësimore e procesit mësimor ndryshon, duke ju përshtatur situatës së krijuar. Bashkëngjitur do të gjeni strukturën mësimore, të ndryshuar, për vitin akademik 2019-2020, e cila zbatohet për FAU.

Struktura mesimore e ndryshuar cikli i pare dhe programet e integruara te ciklit te dyte te studimeve

Struktura mesimore e ndryshuar cikli i dyte

Informacionin e plote mund ta gjeni ne faqen zyrtare te UPT:

https://www.upt.al/bashkepunime/aktivitete/1009-njoftim-3

ZHVILLIMI I MESIMIT DHE ORARI

Duke ju përshtatur situatës së krijuar mesimi per:

 • Programin e Integruar studimi MSc.– Profili Arkitekt
 • Programin e Integruar studimi MSc.– Profili Urbanist
 • Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn

do te zhvillohet me dy turne 8.00-14.00 dhe 14.00- 21.00 ne godinen e re FAU/FIN pasi godina e vjeter eshte vleresuar e papershtatshme per zhvillimin e mesimit si pasoje e termetit.

 • Masteri i Reastaurimit te Monumenteve te Kultures

do te zhvillohet ne ambientet e FIMIF mbas ores 14.00

Orari Semestri Pare_2019-2020_Date 16.12.2019

NJOFTIM

Rektorati i Universitetit Politeknik të Tiranës,  në mbledhjen e datës 06.12.2019, pasi shqyrtoi raportin teknik të vlerësimit të dëmtimeve në ndërtesat e UPT, hartuar nga grupi i ekspertëve të ngritur me Urdhërin e përbashkët të Rektorit dhe Administratorit të UPT Nr. 147 datë 26.11.2019 dhe rekomandimet e dhëna në të , vendosi:

1. Ndërprerjen e procesit mësimor në Universitetin Politeknik të Tiranës edhe gjatë javës në vazhdim (datë 09.12.2019 deri në datë 13.12.2019) me qëllim kryerjen e riparimeve të nevojshme për të mundësuar zhvillimin normal të procesit mësimor.

2. Rifillimi i procesit mësimor do të njoftohet në ditët në vijim.

 

https://www.upt.al/bashkepunime/aktivitete/1003-njoftim-2

IFAU 2019 – PHOTOGRAPHY COMPETITION

MODERNIZATION AND GLOBALIZATION

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN ARCHITECTURE, URBANISM, CULTURAL HERITAGE

The photography competition, “Modernization and Globalization. Challenges and Opportunities in Architecture, Urbanism, Cultural Heritage”, is organised on the occasion of the IFAU19 – 3rd International Forum for Architecture and Urbanism, which will take place at the National Historical Museum-Tirana, on 21-23 November 2019.

The competition promoted by FAU Student’s Council and the IFAU 2019, is open to all students, amateur photographers, professional photographers.

Deadline for submission is November 17, 2019, 24.00.

The competition is free, and you can participate by sending not more than three photographs for each participant in the email:

ifau2019.photocompetition@gmail.com

Through contributions from colleagues and students, the intention is to explore different interpretations of contexts of Modernization and Globalization in Architecture, Urbanism, and Cultural Heritage of territories and cities in transition. Photographs have been seen as essential tools for building bridges between knowledge and rediscovery in a new relationship between Modernization and Globalization in Architecture, Urbanism and Cultural Heritage, the key to interpreting processes that transform territories and cities.

The best image for visual impact, composition, originality, technique, creativity and ability to communicate a message, a feeling or an emotion will be judged and exhibited at the IFAU 2019.

HOW TO PARTICIPATE

 • Send the photo on the ifau2019.photocompetition@gmail.com
 • The image must have as its main theme Modernization and Globalization in Architecture, Urbanism and Cultural Heritage;
 • Insert: Title of the photo_Modernization & Globalization_Name Surname;
 • There are maximum three photo limits that each user can submit;
 • The photos can be of any photographic style and format, editing is allowed, black and white and any art form that allows to better express the theme of the competition.

COMPETITION RULES

Art. 1 – Institution

The photographic competition is organised by the organisational coordination of the conference.

Art. 2 – Theme of the Competition

The shared photos must have the subject of Modernization and Globalization in Architecture, Urbanism and Cultural Heritage, according to the personal vision of the authors.

Art. 3 – Participation requirement

The competition is open to all students, amateurs and photographers residing in Albania and abroad and without age limits. The participation is free.

Art. 4 – Period

The contest ends 11/17/2019 at 24.00. Only images sent within the deadline are valid.

Art. 5 – How to participate

Send the photo on the ifau2019.photoexhibition@gmail.com

The picture will be titled as follows:

Title of the photo_Modernization & Globalization_Name Surname

There are maximum three photo limits that each user can publish; the photos can be of any photographic style and format, editing is allowed, black and white and any art form that allows to better express the theme of the competition.

Art. 6 – Jury

The photographs will be evaluated by a jury composed of experienced students of FAU and distinguished photographers.

Particular attention will be paid to the originality of the photos presented, to the adherence to the theme indicated, to the expressive quality and rigour in artistic research.

Art. 7 – Responsibilities and obligations

By participating in this competition, the authors of the photos confirm that:

 • The photos for the competition were actually taken and created by them;
 • The photos do not contain obscene, explicitly sexual, violent, defamatory offensive material;
 • The photos do not contain material discriminating by sex, ethnicity and religion;
 • The photos do not contain political material;
 • The authors have obtained permission to publish photos where other people appear from the subjects portrayed therein;
 • It is the responsibility of each participant to ensure that the publication of the photographs does not raise any legal dispute;
 • For their part, the winning photographer undertakes to mention in every communication related to their winning photo the fact that he has won the Modernization and Globalization in Architecture, Urbanism and Cultural Heritage Award.

Art. 8 – Reasons for exclusion

The organising committee has the right to remove from the competition the photographs deemed unsuitable and which do not meet the criteria of Art. 7. Any image that is not owned by the author will be officially disqualified, and the author will be prevented from participating in the contest with any other image. The decisions of the jury are unquestionable and the jury can at any time, even after the awarding of the prize, in clear violation of the rules of the competition, reserve the right to cancel the prize that does not comply with the regulation itself. Liability for any disputes with third parties excludes any involvement of the organisers and the jury.

Art. 9 – Catalog and publications

The marked photos can be used by the IFAU 2019 and published on printed matter, websites and social profiles. The author of the photo assigns all the rights to the image to the IFAU 2019, which he may freely dispose of. For any uses (e.g. posters, covers, and specific brochures) the image in better resolution may be requested. The author will be mentioned in each use. Participation in the competition implies the vision and acceptance of the terms and the consent to the processing of personal data.

Art. 10 – Award

The winner of the winning photograph selected by the jury will be awarded free participation in the IFAU 2020.

Art. 11 – Winning announcement

The winner will be announced by the jury after the closing of the competition.

Art. 12 – Advertising

This regulation is published on the website www.fau.edu.al and is also disseminated through the media partners of the conference.

Poster Foto Competition

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, Departamenti i Arkitekturës, kërkon të punësojë 2 (dy) personel akademik me kohë të plotë të kategorisë Asistent-lektor për lëndët;

 1. Asistent-lektor në lëndët “Workshop 1/2/3”, në programin e studimit Bachelor në Arkitekturë Interieri Dizajn;
 2. Asistent-lektor në lëndën “Procese industriale dhe metoda prodhimi” dhe “Materiale dhe Teknologji” në programin e studimit Bachelor në Arkitekturë Interieri Dizajn.

Per kriteret konsultohuni me njoftim për shpallje konkursi publik:

APP_FAU_Arkitektura

DEPARTAMENTI I ARKITEKTURËS

MSc. Arkitekturë

 1. Gjeometri Deskriptive 1
 2. Gjeometri Deskriptive 2
 3. Vizatim i Lirë dhe Histori Arti
 4. Grafikë Arkitektonike
 5. Bazat e Projektimit Arkitektonik
 6. Evolucioni i Ambientit të Ndërtuar
 7. Komunikim grafik – CAAD1
 8. Kompozicion, Analizë Forme e Hapësire
 9. Studio Arkitekture 1
 10. Komunikim grafik – CAAD2
 11. Studio Arkitekture 2
 12. Studio Arkitekture 3
 13. Studio Arkitekture 4
 14. Komunikim Grafik – CAAD 3
 15. Studio Arkitekture 5
 16. Projektim Ambiental
 17. Studio Arkitekture 6
 18. Kërkim Shkencor dhe Etikë Profesionale
 19. Studio Arkitekture 7
 20. Arkitekturë Interieri
 21. Adaptim Arkitektonik
 22. Gjeometri Deskriptive dhe Vizatim Teknik
 23. Grafike Inxhinierike dhe Projektim Arkitektonik

Arkitekturë Interieri dhe Dizajn

 1.  Bazat e projektimit te Interierit
 2. Workshop 1
 3. CAD+Grafike 1
 4. CAD+Grafike 2
 5. Workshop 2
 6. Histori dhe Teori Dizajni 1
 7. Praktike Profesionale 1
 8. Histori dhe Teori Dizajni 2
 9. Workshop 3
 10. CAD+Grafike 3
 11. Lende me zgjedhje
 12. Praktike Profesionale 2
 13. Materiale dhe Teknologji

Kriteret për pranim të personelit akademik me kohë të pjesshme per Departamentin e Arkitekturës

 • Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet Master Shkencor (ekuivalent me të) në profilin Arkitekturë, ose të afërt me të, me notë mesatare mbi 7.5. Kandidatet preferohen me mesatare mbi 9 në lëndët e disiplinave ku kërkojnë të kontribuojnë, ose të kenë aktivitet të spikatur profesional në fushën përkatëse.
 • Preferohen kandidatet që zotërojnë gradën doktor ose të jenë në proces të mbrojtjes së Doktoraturës në fushën e Arkitekturës (preferohen studentet e shkollës se Doktoraturës në FAU).
 • Preferohen kandidatët që kanë kryer kurse, kualifikime, apo që kanë bërë publikime brenda ose jashtë vendit, në fushën e specialitetit përkatës dhe që zotërojnë të paktën një gjuhë të huaj të mbrojtur dhe vërtetuar me dëshmi.
 • Preferohen kandidatë me eksperiencë në mësimdhënie në specialitetin apo fusha të ngjashme me disiplinat ku aplikojnë për të kontribuar si personel akademik me kohë të pjesshme.

Dokumentacioni i kerkuar

 1. Letër motivimi (specifike për çdo aplikim)
 2. Dokument identifikimi
 3. C.V. e përgjithshme e përqendruar (short-bio, jo më e gjatë se një faqe),  portfolio e punëve dhe kopje e botimeve/publikimeve
 4.  Diploma dhe lista e notave (kopje e noterizuar)
 5. Dëshmi e gjuhëve të huaja që zotëron 
 6. Dy letra reference nga persona me grada, tituj shkencorë apo me eksperiencë në mësimdhënie në arsimin e lartë 

Vlerësimi i kandidatëve për personelin akademik me kohë të pjesshme:

Komisioni i vlerësimit përbehet nga jo më pak se tre anëtarë: përgjegjësi i departamentit, drejtuesi i lëndës, mësimdhënës i lëndës (apo të lëndëve të ngjashme)

 • Vlerësimi i përmbajtjes së dosjes së dorëzuar nga konkurrenti (60 %)
 • Vlerësimi i konkurrentit përmes një interviste në komisionin e vlerësimit (40 %)

Në përfundim të procesit, komisioni liston kandidatët në rend zbritës dhe kjo listë shërben për plotësimin e vendeve vakante për mësimdhënie në lëndën përkatëse

 

DEPARTAMENTI I URBANISTIKËS

MSc. Urbanistikë

 1. Analizë Qyteti dhe Territori
 2. Bazat e projektimit urban dhe elemente te peizazhit
 3. Sistemim Gjelbërim
 4. Planifikim Urban, DPT Mjedis
 5. Urbanistika 2
 6. Histori Urbanistike + Sociologji (me zgjedhje)
 7. Planifikim Territorial
 8. Histori Urbanistike
 9. Legjislacion Arkitektonik e Urban
 10. Ekonomi Tregu + Ekonomi Urbane
 11. Gjeografi Urbane
 12. Sociologji Urbane
 13. Elemente Peisazhi
 14. Menaxhim Urban
 15. Politikat e Strehimit
 16. G.I.S.

Kriteret për pranimin e kandidatëve për staf akademik me kohë të pjesshme për Departamentin e Urbanistikes

 • Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet e plota universitare brënda ose jashtë   vendit. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS.
 • Të ketë perfunduar studimet Master Shkencor (ekuivalente) në profilin Urbanistikë/ Arkitekturë, ose të jetë mbi 7.5. Preferohet mesatarja e lëndëve të specialitetit mbi 9.
 • Preferohen që kandidatet të zotërojnë gradën DOKTOR ose të jetë në proces të mbrojtjes së Doktoraturës në fushën e Urbanistikës ose të Arkitekturës.
 • Kandidati duhet të zotëroje të paktën një gjuhë të huaj perëndimore e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi. (preferohen gjuhët anglisht, gjermanisht, italisht, frëngjisht)
 • Preferohen kandidatët që kanë kryer kurse, kualifikime etj. Apo që kanë bërë publikime brënda ose jashte vëndit, në fushën e specialitetit përkatës.

Dokumentacioni i kerkuar

 1. Kërkesë te vecantë me shkrim për seicilen lëndë ku kërkon të konkurojë (jo më shume se pesë lëndë – kërkesat pa lëndë të specifikuara, nuk shqyrtohen nga komisioni).
 2. Dokument identifikimi (kopje e noterizuar).
 3. V të përgjithshme të përqendruar.
 4. Diploma dhe të lista e notave (kopje e noterizuar).
 5. Dëshmi te gjuhëve të huaja që zotëron.
 6. Provime pasuniversitare, mikroteza
 7. Botime (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).
 8. Kualifikime brenda ose jashtë
 9. Vetë-deklarim i gjendjes gjyqësore.
 10. Raport mjeko-ligjor.
 11. Dy letra

Vlerësimi i kandidatëve për stafin akademik të ftuar:

Komisioni i vlerësimit përbehet nga jo më pak se tre anëtarë: përgjegjësi i departamentit, drejtuesi i lëndës, mësimdhënës i lëndës (apo të lëndëve të ngjashme)

 • Vlerësimi i përmbajtjes së dosjes së dorëzuar nga konkurrenti (60 %)
 • Vlerësimi i konkurrentit përmes një interviste në komisionin e vlerësimit (40 %)

Në përfundim të procesit, komisioni liston kandidatët në rend zbritës dhe kjo listë shërben për plotësimin e vendeve vakante për mësimdhënie në lëndën përkatëse

 

DEPARTAMENTI I RESTAURIMIT DHE TEKNOLOGJISË SË ARKITEKTURËS

MSc. Arkitekturë/Urbanistikë

 1. të ndërtesës (A +U.+ Diz.), Ark. tek.Nd.+Hid.)
 2. Teknologji arkitekture 2
 3. Teknologji arkitekture 3
 4. Histori arkitekture
 5. Fizikë teknike

Master Profesional Restaurim Monumentesh Kulture   

 1. Mjedisi Arkeologjik dhe ndërhyrjet restauruese
 2. Mjedisi Arkeologjik dhe ndërhyrjet restauruese
 3. Historia dhe metoda të analizës së Arkitekturës
 4. Metodologjitë e rilevimit dhe prezantimi i  monumenteve të kulturës
 5. Restaurimi i qendrave urbane dhe i peizazhit historik
 6. Restaurimi: ruajtja dhe vlerësimi
 7. Restaurimi i materialeve dhe sipërfaqeve dekorative të arkitekturës
 8. Konsolidimi i ndërtesave historike
 9. Rikuperimi dhe rijetëzimi i monumenteve 2 pedagogë
 10. Bazat ekonomike dhe menaxhimi i pasurisë kulturore
 11. Katalogimi dhe muzeografia

Kriteret për pranim të personelit akademik me kohë të pjesshme per Departamenti i Restaurimit dhe Teknologjisë se Arkitekturës

 • Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare në Universitet brenda ose jashtë vendit. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS.
 • Të ketë përfunduar studimet Master Shkencor ( ekuivalente me të ) në profilin Arkitekturë, me notë mesatare mbi 7.5 Preferohet mesatarja e lëndëve të specialitetit mbi 9-të (Grup lëndët: Elemente Ndërtese, Teknologji Arkitekture 1, Teknologji Arkitekture 2, Teknologji Arkitekture 3), ose (Histori Arkitekture 1, Histori Arkitekture 2, Histori Arkitekture 3).
 • Preferohen kandidatët që zotërojnë gradën “Doktor”, ose janë studentë të shkollës së Doktoraturës në fushën e Arkitekturës.
 • Të ketë përvojë pune mbi 3 vjeçare në profesion, ose në mësimdhënie dhe të jetë i angazhuar në këtë fushë.
 • Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore, e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi ( preferohen gjuhët anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht).
 • Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.
 • Preferohet të ketë kryer publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Dokumentacioni i kerkuar

 1. Kërkesë të veçantë me shkrim për secilën lëndë ku kërkon të konkurrojë (jo më shumë se pesë lëndë – kërkesat pa lëndë të specifikuara, nuk shqyrtohen nga komisioni).
 2. Dokument identifikimi (kopje e noterizuar).
 3. V të përgjithshme të përqendruar.
 4. Diploma dhe të lista e notave (kopje e noterizuar).
 5. Dëshmi të gjuhëve të huaja që zotëron.
 6. Provime pasuniversitare, mikroteza etj.
 7. Botime (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).
 8. Kualifikime brenda ose jashtë vendit.
 9. Vetë-deklarim i gjendjes gjyqësore.
 10. Raport mjeko-ligjor.
 11. Dy letra referencash.

Vlerësimi i kandidatëve për stafin akademik të ftuar:

Komisioni i vlerësimit, përbëhet nga jo më pak se tre anëtarë: përgjegjësi i departamentit, përgjegjësi i lëndës përkatese, një pedagog  mësimdhënës i lëndës, (apo i lëndëve të ngjashme).

Vlerësimi i përmbajtjes së dosjes së dorëzuar nga konkurrentët (60%).

Vlerësimi i konkurrentit përmes një interviste në komisionin e vlerësimit (40%).

Në fund të proçesit, komisioni liston kandidatët në rend zbritës dhe kjo listë shërben për plotësimin e vendeve vakante për mësimdhënie në lëndën përkatëse.

Dokumentacioni i kerkuar dorezohet ne departamentin perkates deri ne daten 9 Shtator 2019.

 

D E K A N A T I

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Universiteti Politeknik i Tiranës
Rr. Muhamet Gjollesha, 54, Tiranë

tel/fax: +355.(0)4.2229045
info@fau.edu.al

Evolve Web Agency

Evolve Web Agency