Ekspozita dhe Promovimi i Librit “A2020/1, Fragmente të Arkitekturës Bashkëkohore Shqiptare” | FAU UPT
Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Universiteti Politeknik i Tiranës

Kolegë dhe studentë të nderuar,


duke uruar të jeni mirë me shendet,


ju njoftojmë se sot,


datë 6 Maj, ora 17:00,

tek Reja, përballë Galerisë së Arteve,


jeni të ftuar në Ekspozitën dhe Promovimin e Librit
“A2020/1, Fragmente të Arkitekturës Bashkëkohore Shqiptare”


realizuar nga: 
Armand Vokshi dhe Nesila Hajdini.


Për më shumë info:
http://www.reja.al/event/fragmente-te-arkitektures-bashkekohore-shqiptare/?instance_id=295

NJOFTIM

Njoftohen te gjithe studentet ne te gjithe ciklet e studimit te tyre me kohe te plote ne FAU se,

duke nisur nga data 1 Mars 2021

fillon pagesa e tarifes se shkollimit te tyre per vitin akademik 2020-2021.

Bazuar ne Vendimin e Bordit te Administrimit nr.30 date 30.12.2020, per pagesen e tarifes se shkollimit per vitin akademik 2020-2021,

ju sqarojme si me poshte:

  1. Studentet te cilet e kane noten mesatare te vitit paraardhes nen 6(gjashte) duhet te paguajne tarifen e plote te shkollimit te tyre per 2020-2021 ne shumen 40,000(dyzetemije)leke;
  2. Studentet te cilet e kane noten mesatare te vitit paraardhes mbi 6(gjashte) – 9(nente) duhet te paguajne ½ e tarifes se shkollimit te tyre per 2020-2021 ne shumen 20,000(njezetemije)leke;
  3. Studentet perserites nga viti 1-5(pare-peste) te ciklit te integruar dhe nga viti 1-3(pare-trete) te ciklit bachelor(BAIND) duhet te paguajne tarifen e plote te shkollimit te tyre per 2020-2021 ne shumen 40,000(dyzetemije)leke;
  4. Studentet perserites te vitit te 5(peste) te ciklit te integruar dhe te vitit te 3(trete) te ciklit bachelor(BAIND) duhet te paguajne vetem per provimet qe do te japin per lendet e mbartura gjate vitit akademik 2020-2021.
  5. Studentet e Masterit Profesional do paguajne tarifen e shkollimit 2020-2021 me 2 KESTE. Kesti i Pare do paguhet ne periudhen kohore nga data 1 Mars 2021 deri ne date 31 Mars 2021Kesti i Dyte do paguhet ne periudhen kohore nga data 1 Prill 2021 deri ne date 31 Maj 2021.

Pagesa do te behet prane CREDINS BANK me faturen per arketim te cilen e gjeni duke klikuar:

1- Master profesional

2- Tarife shkollimi e plote dhe gjysem

3- Tarife shkollimi me kredite

Perjashtimisht ne kushtet e pandemise te shkatuar nga COVID-19 dhe kur studenti nuk ka mundesi te sjelle mandatin e arketimit te tarifes se shkollimit te tij per 2020-2021 prane zyres se finances, mund ta dergoje ate(mandatin e arketimit) ne menyre elektronike ne adresat e meposhtme te e-maileve te zyres se finances:

xhgjoka@yahoo.com.

Afati final i pageses se tarifes se shkollimit per vitin akademik 2020-2021 eshte data 31 MAJ 2021.

ZYRA E  FINANCES

Përshëndetje studentë,
Ju njoftojmë se faqja online e sekretarisë mësimore Bit-Albania është bllokuar.
Jemi në pritje të udhëzimeve lidhur me vijimin e sekretarisë mësimore online.

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës shpreh kënaqësinë të jetë pjesë e këtij bashkëpunimi, duke i ofruar studentëve/ekipeve mundësinë si të krijojnë një sipërmarrjeje të tyre të suksesshme. Nëpërmjet programit të Tirana Inc ( https://www.facebook.com/Tirana-Inc-100294168828560 )  – Programi i parë pilot i inkubimit studentor (1 program -10 skuadra – 100 ditë), ekipet do të mësojnë cdo hap të krijimit të në sipërmarrje deri në implementimin e saj.
Për më tepër mund të ndiqni eventin online që do të mbahet ditën E enjte datë 29.04.2021 ora 17:00 Link: https://fb.me/e/PLGCAmUi
Për më shumë informacion rreth programit klikoni më poshtë:

http://www.upt.al/bashkepunime/aktivitete/1322-njoftim-nenshkruhet-memorandumi-i-bashkepunimit-tirana-inc-ndermjet-universitetit-politeknik-te-tiranes-fakultetit-te-ekonomise-ne-universitetin-e-tiranes-universitetit-polis-universitetit-epoka-dhe-universitetit-metropolitan-te-tiranes-mbeshtetur-nga-programi-i-bashkimit-europian-per-inovacionin-dhe-preneurz-amsterdam

https://www.facebook.com/Tirana-Inc-100294168828560

Në kuadër të Marrëveshjes KA1 bilaterale, të Programit Erasmus +, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, në University of Chieti, (Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara), Itali.
Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e më poshtë:

Si event i hapur i programit të Masterit ne Reastaurim, 

ju ftojmë të jeni pjesë e këtij diskutimi virtual,

ditën e hënëdatë 19 Prill 2021ora 15:00, 

ku do të prezantohen  ndërhyrje të rëndësishme në fushën e Trashëgimisë Kuturore për disa nga objektet që u impaktuan më fort nga tragjedia e tërmetit të kaluar.  

Lidhja për të ndjekur diskutimin e hapur do të jetë si vijon: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2E3YmQ3MGEtYjI2OC00MjZjLTk0MWMtNDgwYTJhZWQ4ZDVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226387145a-d81d-495f-9693-4ea4ef251b7d%22%2c%22Oid%22%3a%226e8ec66c-85c8-465a-a673-7289f95e2a7c%22%7d 

Lutem gjeni bashkëlidhur edhe materialet përkatëse të prezantimit: 

  • Posteri informues 
  • Agjenda e takimit 
  • Kontekst i shkurtër i prezantimit 

Kliko:

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Universiteti Politeknik i Tiranës
Rr. Muhamet Gjollesha, 54, Tiranë

tel/fax: +355.(0)4.2229045
info@fau.edu.al

Evolve Web Agency

Evolve Web Agency