IFAU 2019 – PHOTOGRAPHY COMPETITION | FAU UPT
Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Universiteti Politeknik i Tiranës

IFAU 2019 – PHOTOGRAPHY COMPETITION

MODERNIZATION AND GLOBALIZATION

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN ARCHITECTURE, URBANISM, CULTURAL HERITAGE

The photography competition, “Modernization and Globalization. Challenges and Opportunities in Architecture, Urbanism, Cultural Heritage”, is organised on the occasion of the IFAU19 – 3rd International Forum for Architecture and Urbanism, which will take place at the National Historical Museum-Tirana, on 21-23 November 2019.

The competition promoted by FAU Student’s Council and the IFAU 2019, is open to all students, amateur photographers, professional photographers.

Deadline for submission is November 17, 2019, 24.00.

The competition is free, and you can participate by sending not more than three photographs for each participant in the email:

ifau2019.photocompetition@gmail.com

Through contributions from colleagues and students, the intention is to explore different interpretations of contexts of Modernization and Globalization in Architecture, Urbanism, and Cultural Heritage of territories and cities in transition. Photographs have been seen as essential tools for building bridges between knowledge and rediscovery in a new relationship between Modernization and Globalization in Architecture, Urbanism and Cultural Heritage, the key to interpreting processes that transform territories and cities.

The best image for visual impact, composition, originality, technique, creativity and ability to communicate a message, a feeling or an emotion will be judged and exhibited at the IFAU 2019.

HOW TO PARTICIPATE

 • Send the photo on the ifau2019.photocompetition@gmail.com
 • The image must have as its main theme Modernization and Globalization in Architecture, Urbanism and Cultural Heritage;
 • Insert: Title of the photo_Modernization & Globalization_Name Surname;
 • There are maximum three photo limits that each user can submit;
 • The photos can be of any photographic style and format, editing is allowed, black and white and any art form that allows to better express the theme of the competition.

COMPETITION RULES

Art. 1 – Institution

The photographic competition is organised by the organisational coordination of the conference.

Art. 2 – Theme of the Competition

The shared photos must have the subject of Modernization and Globalization in Architecture, Urbanism and Cultural Heritage, according to the personal vision of the authors.

Art. 3 – Participation requirement

The competition is open to all students, amateurs and photographers residing in Albania and abroad and without age limits. The participation is free.

Art. 4 – Period

The contest ends 11/17/2019 at 24.00. Only images sent within the deadline are valid.

Art. 5 – How to participate

Send the photo on the ifau2019.photoexhibition@gmail.com

The picture will be titled as follows:

Title of the photo_Modernization & Globalization_Name Surname

There are maximum three photo limits that each user can publish; the photos can be of any photographic style and format, editing is allowed, black and white and any art form that allows to better express the theme of the competition.

Art. 6 – Jury

The photographs will be evaluated by a jury composed of experienced students of FAU and distinguished photographers.

Particular attention will be paid to the originality of the photos presented, to the adherence to the theme indicated, to the expressive quality and rigour in artistic research.

Art. 7 – Responsibilities and obligations

By participating in this competition, the authors of the photos confirm that:

 • The photos for the competition were actually taken and created by them;
 • The photos do not contain obscene, explicitly sexual, violent, defamatory offensive material;
 • The photos do not contain material discriminating by sex, ethnicity and religion;
 • The photos do not contain political material;
 • The authors have obtained permission to publish photos where other people appear from the subjects portrayed therein;
 • It is the responsibility of each participant to ensure that the publication of the photographs does not raise any legal dispute;
 • For their part, the winning photographer undertakes to mention in every communication related to their winning photo the fact that he has won the Modernization and Globalization in Architecture, Urbanism and Cultural Heritage Award.

Art. 8 – Reasons for exclusion

The organising committee has the right to remove from the competition the photographs deemed unsuitable and which do not meet the criteria of Art. 7. Any image that is not owned by the author will be officially disqualified, and the author will be prevented from participating in the contest with any other image. The decisions of the jury are unquestionable and the jury can at any time, even after the awarding of the prize, in clear violation of the rules of the competition, reserve the right to cancel the prize that does not comply with the regulation itself. Liability for any disputes with third parties excludes any involvement of the organisers and the jury.

Art. 9 – Catalog and publications

The marked photos can be used by the IFAU 2019 and published on printed matter, websites and social profiles. The author of the photo assigns all the rights to the image to the IFAU 2019, which he may freely dispose of. For any uses (e.g. posters, covers, and specific brochures) the image in better resolution may be requested. The author will be mentioned in each use. Participation in the competition implies the vision and acceptance of the terms and the consent to the processing of personal data.

Art. 10 – Award

The winner of the winning photograph selected by the jury will be awarded free participation in the IFAU 2020.

Art. 11 – Winning announcement

The winner will be announced by the jury after the closing of the competition.

Art. 12 – Advertising

This regulation is published on the website www.fau.edu.al and is also disseminated through the media partners of the conference.

Poster Foto Competition

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, Departamenti i Arkitekturës, kërkon të punësojë 2 (dy) personel akademik me kohë të plotë të kategorisë Asistent-lektor për lëndët;

 1. Asistent-lektor në lëndët “Workshop 1/2/3”, në programin e studimit Bachelor në Arkitekturë Interieri Dizajn;
 2. Asistent-lektor në lëndën “Procese industriale dhe metoda prodhimi” dhe “Materiale dhe Teknologji” në programin e studimit Bachelor në Arkitekturë Interieri Dizajn.

Per kriteret konsultohuni me njoftim për shpallje konkursi publik:

APP_FAU_Arkitektura

DEPARTAMENTI I ARKITEKTURËS

MSc. Arkitekturë

 1. Gjeometri Deskriptive 1
 2. Gjeometri Deskriptive 2
 3. Vizatim i Lirë dhe Histori Arti
 4. Grafikë Arkitektonike
 5. Bazat e Projektimit Arkitektonik
 6. Evolucioni i Ambientit të Ndërtuar
 7. Komunikim grafik – CAAD1
 8. Kompozicion, Analizë Forme e Hapësire
 9. Studio Arkitekture 1
 10. Komunikim grafik – CAAD2
 11. Studio Arkitekture 2
 12. Studio Arkitekture 3
 13. Studio Arkitekture 4
 14. Komunikim Grafik – CAAD 3
 15. Studio Arkitekture 5
 16. Projektim Ambiental
 17. Studio Arkitekture 6
 18. Kërkim Shkencor dhe Etikë Profesionale
 19. Studio Arkitekture 7
 20. Arkitekturë Interieri
 21. Adaptim Arkitektonik
 22. Gjeometri Deskriptive dhe Vizatim Teknik
 23. Grafike Inxhinierike dhe Projektim Arkitektonik

Arkitekturë Interieri dhe Dizajn

 1.  Bazat e projektimit te Interierit
 2. Workshop 1
 3. CAD+Grafike 1
 4. CAD+Grafike 2
 5. Workshop 2
 6. Histori dhe Teori Dizajni 1
 7. Praktike Profesionale 1
 8. Histori dhe Teori Dizajni 2
 9. Workshop 3
 10. CAD+Grafike 3
 11. Lende me zgjedhje
 12. Praktike Profesionale 2
 13. Materiale dhe Teknologji

Kriteret për pranim të personelit akademik me kohë të pjesshme per Departamentin e Arkitekturës

 • Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet Master Shkencor (ekuivalent me të) në profilin Arkitekturë, ose të afërt me të, me notë mesatare mbi 7.5. Kandidatet preferohen me mesatare mbi 9 në lëndët e disiplinave ku kërkojnë të kontribuojnë, ose të kenë aktivitet të spikatur profesional në fushën përkatëse.
 • Preferohen kandidatet që zotërojnë gradën doktor ose të jenë në proces të mbrojtjes së Doktoraturës në fushën e Arkitekturës (preferohen studentet e shkollës se Doktoraturës në FAU).
 • Preferohen kandidatët që kanë kryer kurse, kualifikime, apo që kanë bërë publikime brenda ose jashtë vendit, në fushën e specialitetit përkatës dhe që zotërojnë të paktën një gjuhë të huaj të mbrojtur dhe vërtetuar me dëshmi.
 • Preferohen kandidatë me eksperiencë në mësimdhënie në specialitetin apo fusha të ngjashme me disiplinat ku aplikojnë për të kontribuar si personel akademik me kohë të pjesshme.

Dokumentacioni i kerkuar

 1. Letër motivimi (specifike për çdo aplikim)
 2. Dokument identifikimi
 3. C.V. e përgjithshme e përqendruar (short-bio, jo më e gjatë se një faqe),  portfolio e punëve dhe kopje e botimeve/publikimeve
 4.  Diploma dhe lista e notave (kopje e noterizuar)
 5. Dëshmi e gjuhëve të huaja që zotëron 
 6. Dy letra reference nga persona me grada, tituj shkencorë apo me eksperiencë në mësimdhënie në arsimin e lartë 

Vlerësimi i kandidatëve për personelin akademik me kohë të pjesshme:

Komisioni i vlerësimit përbehet nga jo më pak se tre anëtarë: përgjegjësi i departamentit, drejtuesi i lëndës, mësimdhënës i lëndës (apo të lëndëve të ngjashme)

 • Vlerësimi i përmbajtjes së dosjes së dorëzuar nga konkurrenti (60 %)
 • Vlerësimi i konkurrentit përmes një interviste në komisionin e vlerësimit (40 %)

Në përfundim të procesit, komisioni liston kandidatët në rend zbritës dhe kjo listë shërben për plotësimin e vendeve vakante për mësimdhënie në lëndën përkatëse

 

DEPARTAMENTI I URBANISTIKËS

MSc. Urbanistikë

 1. Analizë Qyteti dhe Territori
 2. Bazat e projektimit urban dhe elemente te peizazhit
 3. Sistemim Gjelbërim
 4. Planifikim Urban, DPT Mjedis
 5. Urbanistika 2
 6. Histori Urbanistike + Sociologji (me zgjedhje)
 7. Planifikim Territorial
 8. Histori Urbanistike
 9. Legjislacion Arkitektonik e Urban
 10. Ekonomi Tregu + Ekonomi Urbane
 11. Gjeografi Urbane
 12. Sociologji Urbane
 13. Elemente Peisazhi
 14. Menaxhim Urban
 15. Politikat e Strehimit
 16. G.I.S.

Kriteret për pranimin e kandidatëve për staf akademik me kohë të pjesshme për Departamentin e Urbanistikes

 • Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet e plota universitare brënda ose jashtë   vendit. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS.
 • Të ketë perfunduar studimet Master Shkencor (ekuivalente) në profilin Urbanistikë/ Arkitekturë, ose të jetë mbi 7.5. Preferohet mesatarja e lëndëve të specialitetit mbi 9.
 • Preferohen që kandidatet të zotërojnë gradën DOKTOR ose të jetë në proces të mbrojtjes së Doktoraturës në fushën e Urbanistikës ose të Arkitekturës.
 • Kandidati duhet të zotëroje të paktën një gjuhë të huaj perëndimore e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi. (preferohen gjuhët anglisht, gjermanisht, italisht, frëngjisht)
 • Preferohen kandidatët që kanë kryer kurse, kualifikime etj. Apo që kanë bërë publikime brënda ose jashte vëndit, në fushën e specialitetit përkatës.

Dokumentacioni i kerkuar

 1. Kërkesë te vecantë me shkrim për seicilen lëndë ku kërkon të konkurojë (jo më shume se pesë lëndë – kërkesat pa lëndë të specifikuara, nuk shqyrtohen nga komisioni).
 2. Dokument identifikimi (kopje e noterizuar).
 3. V të përgjithshme të përqendruar.
 4. Diploma dhe të lista e notave (kopje e noterizuar).
 5. Dëshmi te gjuhëve të huaja që zotëron.
 6. Provime pasuniversitare, mikroteza
 7. Botime (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).
 8. Kualifikime brenda ose jashtë
 9. Vetë-deklarim i gjendjes gjyqësore.
 10. Raport mjeko-ligjor.
 11. Dy letra

Vlerësimi i kandidatëve për stafin akademik të ftuar:

Komisioni i vlerësimit përbehet nga jo më pak se tre anëtarë: përgjegjësi i departamentit, drejtuesi i lëndës, mësimdhënës i lëndës (apo të lëndëve të ngjashme)

 • Vlerësimi i përmbajtjes së dosjes së dorëzuar nga konkurrenti (60 %)
 • Vlerësimi i konkurrentit përmes një interviste në komisionin e vlerësimit (40 %)

Në përfundim të procesit, komisioni liston kandidatët në rend zbritës dhe kjo listë shërben për plotësimin e vendeve vakante për mësimdhënie në lëndën përkatëse

 

DEPARTAMENTI I RESTAURIMIT DHE TEKNOLOGJISË SË ARKITEKTURËS

MSc. Arkitekturë/Urbanistikë

 1. të ndërtesës (A +U.+ Diz.), Ark. tek.Nd.+Hid.)
 2. Teknologji arkitekture 2
 3. Teknologji arkitekture 3
 4. Histori arkitekture
 5. Fizikë teknike

Master Profesional Restaurim Monumentesh Kulture   

 1. Mjedisi Arkeologjik dhe ndërhyrjet restauruese
 2. Mjedisi Arkeologjik dhe ndërhyrjet restauruese
 3. Historia dhe metoda të analizës së Arkitekturës
 4. Metodologjitë e rilevimit dhe prezantimi i  monumenteve të kulturës
 5. Restaurimi i qendrave urbane dhe i peizazhit historik
 6. Restaurimi: ruajtja dhe vlerësimi
 7. Restaurimi i materialeve dhe sipërfaqeve dekorative të arkitekturës
 8. Konsolidimi i ndërtesave historike
 9. Rikuperimi dhe rijetëzimi i monumenteve 2 pedagogë
 10. Bazat ekonomike dhe menaxhimi i pasurisë kulturore
 11. Katalogimi dhe muzeografia

Kriteret për pranim të personelit akademik me kohë të pjesshme per Departamenti i Restaurimit dhe Teknologjisë se Arkitekturës

 • Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet universitare në Universitet brenda ose jashtë vendit. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS.
 • Të ketë përfunduar studimet Master Shkencor ( ekuivalente me të ) në profilin Arkitekturë, me notë mesatare mbi 7.5 Preferohet mesatarja e lëndëve të specialitetit mbi 9-të (Grup lëndët: Elemente Ndërtese, Teknologji Arkitekture 1, Teknologji Arkitekture 2, Teknologji Arkitekture 3), ose (Histori Arkitekture 1, Histori Arkitekture 2, Histori Arkitekture 3).
 • Preferohen kandidatët që zotërojnë gradën “Doktor”, ose janë studentë të shkollës së Doktoraturës në fushën e Arkitekturës.
 • Të ketë përvojë pune mbi 3 vjeçare në profesion, ose në mësimdhënie dhe të jetë i angazhuar në këtë fushë.
 • Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore, e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi ( preferohen gjuhët anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht).
 • Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.
 • Preferohet të ketë kryer publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Dokumentacioni i kerkuar

 1. Kërkesë të veçantë me shkrim për secilën lëndë ku kërkon të konkurrojë (jo më shumë se pesë lëndë – kërkesat pa lëndë të specifikuara, nuk shqyrtohen nga komisioni).
 2. Dokument identifikimi (kopje e noterizuar).
 3. V të përgjithshme të përqendruar.
 4. Diploma dhe të lista e notave (kopje e noterizuar).
 5. Dëshmi të gjuhëve të huaja që zotëron.
 6. Provime pasuniversitare, mikroteza etj.
 7. Botime (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).
 8. Kualifikime brenda ose jashtë vendit.
 9. Vetë-deklarim i gjendjes gjyqësore.
 10. Raport mjeko-ligjor.
 11. Dy letra referencash.

Vlerësimi i kandidatëve për stafin akademik të ftuar:

Komisioni i vlerësimit, përbëhet nga jo më pak se tre anëtarë: përgjegjësi i departamentit, përgjegjësi i lëndës përkatese, një pedagog  mësimdhënës i lëndës, (apo i lëndëve të ngjashme).

Vlerësimi i përmbajtjes së dosjes së dorëzuar nga konkurrentët (60%).

Vlerësimi i konkurrentit përmes një interviste në komisionin e vlerësimit (40%).

Në fund të proçesit, komisioni liston kandidatët në rend zbritës dhe kjo listë shërben për plotësimin e vendeve vakante për mësimdhënie në lëndën përkatëse.

Dokumentacioni i kerkuar dorezohet ne departamentin perkates deri ne daten 9 Shtator 2019.

 

D E K A N A T I

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, Departamenti i Urbanistikës, kërkon të punësojë 1 (një) personel akademik me kohë të plotë të kategorisë Lektor i cili do të angazhohet për lëndët:

 1. Lektor në lëndën “Analizë qyteti dhe territori”
 2. Asistent-lektor në lëndën “Urbanistikë”

Informacion mbi kriteret dhe dokumentacionin gjeni ne linkun:

http://www.upt.al/vendepune/938-fau-njoftim-per-shpallje-konkursi-publik-2

Te dashur kandidatë,

Vazhdojnë procedurat e aplikimit dhe regjistrimit te kandidatëve me origjinë shqiptare nga Republika e Kosovës, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, kandidatet me statusin e personit me aftësi të kufizuar, me statusin e jetimit, si dhe të kandidatëve të komunitetit rom dhe egjiptian në degët që ofron FAU.

 1. Program Integruar studimi Master i Shkencave në Arkitekturë (5 vite) – Profili Arkitekt
 2. Program Integruar studimi Master i Shkencave në Arkitekturë (5 vite) – Profili Urbanist
 3. Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn (3 vite) – Dizajner

Kandidatët për student mund të aplikojnë për tu regjistruar ne Testin e Pranimit deri më 30 Gusht 2019.

Aplikimi bëhet me poste ose depozitohet pranë sekretarisë dhe zyrës se protokollit të Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU)
Adresa: Rruga: “Muhamet Gjollesha”, Nr. 54, Tirane
Ora 10.00 – 16.00

PRANIMET NË DEGËT QË MBULON FAU, PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020

Për vitin akademik 2019-2020 Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, UPT mbështetur në Ligjin Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë, në Republikën e Shqipërisë” dhe në Vendimin Nr. 1 datë 17.01.2019 të Senatit Akademik të Universitetit Politeknik të Tiranës, ka vendosur që përzgjedhja e kandidatëve fitues në studimet e integruara të ciklit të dytë për degët Arkitekturë dhe Urbanistikë si dhe Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn të realizohen mbi bazën e vlerësimit të Shkollës së Mesme dhe Testit të Pranimit.

Për më shumë informacion shkarkoni:

Kriteret e pranimit në UPT, për vitin akademik 2019-2020

Rregullorja e pranimeve ne deget qe mbulon FAU

Udhëzim-nr.17-datë-30.7.2019

 MBI ZHVILLIMIN E TESTIT TE PRANIMIT

 1. Testi i Pranimit do të zhvillohet datën 2 Shtator 2019, ora 11.00 – 15.00 në Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikes.
 2. Kandidatët duhet të paraqiten në orën 10.00 ne FAU për verifikimin paraprak dhe sistemin në sallë sipas listës emërore.
 3. Lejohen të hyjnë në test vetëm kandidatët e regjistruar dhe të shpallur në listën e testit, të cilët duhet të jenë pajisur me dokument identifikimi (letërnjoftim ose pasaportë).
 4. Kandidatet që nuk kanë asnjë nga këto dokumente identifikimi nuk do të pranohen të marrin pjesë në testim.
 5. Testi i pranimit bazohet në njohuritë e fituara gjatë shkollës së mesme dhe do të jetë pa pagesë për kandidatët.
 6. Përgjigjet e pyetjeve do të jenë me alternativa dhe korrigjimi i testit do të bëhet i automatizuar.
 7. Kandidatet do te pajisen me fletët e testit dhe stilolapsat për plotësimin e tij (nuk ka nevoje për mjete vizatimi, vizore, etj.). Nuk lejohen ne test telefonat celuar dhe mjete të tjera të komunikimit.

Per me shume informacion shkarkoni:

Shembul Testi i Pranimit FAU  2019

Falënderojmë kandidatët që kanë zgjidhur të kandidojnë në një nga tre degët që ofron Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU), Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)!

FAU ju uron suksese!

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Universiteti Politeknik i Tiranës
Rr. Muhamet Gjollesha, 54, Tiranë

tel/fax: +355.(0)4.2229045
info@fau.edu.al

Evolve Web Agency

Evolve Web Agency