Thirrje për bursa për diplomë “Double Degree” në IUAV të Venecias | FAU UPT
Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Universiteti Politeknik i Tiranës

Hapet thirrja për Mobilitete (Bursa) studentësh të FAU, në kuadër të Marrëveshjes KA1, të Programit Erasmus +,  në Universitetin e Venezias IUAV, në Itali

Në kuadrin e marrëveshjes dy palëshe ndërmjet FAU dhe Universitetit IUAV i Venezias, “An Implementation Agreement for Academic Cooperation for Seting Up a Double Degree”

dhe në kuadrin e programit Erasmus+ KA 1, është hapur  thirrja për aplikime për Bursa, për studentët Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës, të cilët  mund të kryejnë studime pranë  Universitetit IUAV të Venezias, në Itali.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

  • Shkëmbim studentësh të nivelit Master për studime

Niveli i mobilitetit për studentët:

  • Master Shkencor. (studentët duhet të jenë të regjistruar në një Program të integruar studimi të ciklit të dytë, Master Shkencor, në Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës, dhe në momentin e aplikimit, duhet të jenë studentë të rregullt në vitin e 4).

Kohëzgjatja e bursave:

  • Studentë: 1 vit akademik, (10 muaj: Tetor 2022 –  Korrik 2023).  (studentët do të kryejnë vitin e fundit të studimeve, në Universitetin pritës, dhe në fund të vitit do të marrin diplomë të dyfishtë).

Fusha e studimit:

  • Arkitekturë
  • Urbanistikë

Numri total i studentëve:  3 studentë

Kushte paraprake për studentët:

Studentët duhet të kenë fituar të 180 kreditet e 3 viteve te para. Gjatë procesit të seleksionimit të kandidatëve, do të jenë fitues ata studentë që nuk kanë lëndë të mbartura për frekuentim, dhe nuk kanë asnjë provim të mbartur deri në momentin e aplikimit.

Dokumentat e nevojshme për aplikim, për studentët:

– CV;

– Kopje e Pasaportës;

– Vërtetim studenti;

– Listë notash deri në momentin e aplikimit;

– Letër Motivimi (në gjuhën angleze);

– Çertifikatë e gjuhës së huaj ( Italisht CELI,  ose  Anglisht TOEFL/CEFR, B2 )*;

– Dokumenti Learning Agreement**

* Niveli minimal i kërkuar për të dyja gjuhët është B2. Nëse do të përzgjidhen lëndë që zhvillohen në të dyja gjuhët, studenti duhet të plotësojë nivelin minimal të kërkuar për të dyja këto gjuhë duke e vërtetuar me çertifikatën përkatëse të gjuhës së huaj.

**Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Mobility Plan’’. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihet në Universitetin Politeknik të Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.

KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin në Venezia, lëndë të njëjta ose ekuivalente me ato që do të kryenit në vitin përkatës në Fakultetin tuaj, kjo për arsye që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni.

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, nga koordinatori akademik i Fakultetit dhe nga Zv/Rektori i UPT-së për Anën Shkencore dhe Marrëdhëniet me Jashtë.

Për të shkarkuar formatin e “Learning Agreement” klikoni si më poshtë:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/learning-agreement_en

për të patur informacion mbi lëndët që zhvillohen në Universitetin e Venezias, klikoni në:

http://ëëë.iuav.it/Didattica1/lauree/MAGISTRALI/ARCHITETTU/

Afati për aplikim:    deri më 12 Korrik  2022 ora 14.00

Aplikimi  kryhet pranë Sekretarisë Mësimore të FAU.  

Përshëndetje finalistë,  

Në vijim të komunikimeve, duke mirëkuptuar ngarkesën e kësaj periudhe për studentët, kemi marrë vendimin dhe ju njoftojmë se:

  1. Ekspozimi i veprës tuaj (prototipit të ulëses/maketit format 1:1) në TEG do të bëhet në periudhën 15 korrik deri më 29 korrik.
  1. Dorëzimi i veprës në TEG nga ju mund të bëhet në datë 13 ose 14 korrik, brenda intervaleve orare 07.30 – 9.00 ose 21.30 – 24.00.
  1. Eventi i ndarjes së çmimeve për 5 fituesit e konkursit “Riciklo – Kreativ ‘22” do të organizohet me dt. 29 korrik, ora 18.00 në TEG.

Kujtojmë se vlerësimi i punimeve të realizuara do të bazohet në:

  • 70% e vlerësimit nga juria e konkursit (5 anëtarët)
  • 30% e vlerësimit nga publiku/vizitorët e TEG

Vizitorët e qendrës do të ftohen të shohin ekspozitën dhe të votojnë për veprën e preferuar me kodin identifikues përkatës pranë “Info Point” në TEG.

Urojmë që spostimi i afateve t’ju shërbejë sa më mirë për krjimin e një vepre sa më cilësore dhe që përmbush pritshmëritë tuaja.

Fundjavë sa më të mbarë,

FAU

I dashur student,
Në përmbushje të detyrimeve që burojnë nga “Ligj Nr. 80/2015 Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Neni 103, Pika 3, Universiteti Politeknik i Tiranës organizon Pyetësorin Studentor për cilësinë e mësimdhënies në çdo program studimi.
Nëpërmjet këtij pyetësori, çdo studenti i jepet mundësia të shprehë perceptimin e tij mbi procesin mësimor dhe personelin akademik si dhe të përcjellë pranë autoriteteve të universitetit shqetësime specifike. Ky pyetësor na ndihmon të krijojmë një panoramë të përgjithshme të problematikave në UPT, duke u fokusuar tek shqetësimet e studentëve, për të mundësuar përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë akademike.

Plotësimi i pyetësorit do të jetë i mundur duke filluar prej datës 31 Maj, deri më 12 Qershor 2022 nëpërmjet platformës online të sekretarisë mësimore.
Link: http://bit-albania.com/

Për më shumë informacion në lidhje me plotësimin e pyetësorit, lutemi te shihni dokumentin bashkangjitur:

Studentët e mëposhtëm, pjesëmarrës në konkursin Inside/Outside të organizuar nga Universiteti Chieti, Pescara, kanë fituar vëndin e dytë.

Nurjeta Shtini, Kristina Bollo, Pamela Hajderaj, Artion Brahimi.PROGETTO 2° Classificato ex aequoCasa dello Studente di Pescara
Samet Shahini, Ilva Kurtaga, Emelda Hoxha.PROGETTO 2° Classificato ex aequo, Casa dello Studente di Pescara

Do të përzgjedhjen 4 studentë nga UPT për të marrë pjesë në shkollën verore në Berlin. 

Kohëzgjatja e shkollës verore: 22 – 26 Gusht 2022.

Studentët duhet të jenë të regjistruar në Universitetin Politeknik të Tiranës, të kenë kryer një vit akademik (duke filluar nga viti i dytë Bachelor, ose Master). 

Numri total i studentëve që do të nominohen nga UPT: 4 (prej të cilëve, 2 do të përzgjidhen nga DAAD). 

Studentët marrin një grant udhëtimi prej 525,00 € dhe një grant akomodimi prej 273,00 €. 

Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët: 

– CV
– Kopje e Pasaportës
– Vërtetim studenti
– Listë notash e studimeve deri në momentin e aplikimit;
– Letër Motivimi (në gjuhën angleze)
– Çertifikatë e gjuhës angleze (Niveli minimal i kërkuar është B2)

Afati i fundit i aplikimit, prane Drejtorise se Komunikimit dhe Koordinimit ne UPT, është 20 qershor 2022 

Bashkelidhur programi i shkolles verore:

Në Universitetin Politeknik të Tiranës, ditën e enjte, datë 2 qershor 2022, u zhvillua Panairi i Punës.

Në Panairin e Punës të Universitetit Politeknik të Tiranës morrën pjesë 40 institucione dhe kompani, me të cilat UPT ka bashkëpunim.

Qëllimi i Panairit të Punës është të forcojë bashkëpunimin me institucionet, bizneset dhe kompanitë private, në interes të zhvillimit të intershipeve, praktikave profesionale të studentëve dhe punësimit të tyre. Gjithashtu, në kuadër të bashkëpunimit me kompanitë private, Panairi i Punës shërbeu edhe për orientimin më të mirë të programeve mësimore të Universitetit dhe veçanërisht praktikave profesionale, për t’i përafruar ato sa më shumë me tregun e punës.

Gjatë Panairit të Punës, kompanitë prezantuan aktivitetin e tyre, si dhe mundësitë që ato ofrojnë për praktika profesionale dhe punësim për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, si dhe intervistuan studentët e interesuar lidhur me mundësitë që ato ofrojnë për praktika profesionale dhe punësim.

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Universiteti Politeknik i Tiranës
Rr. Muhamet Gjollesha, 54, Tiranë

tel/fax: +355.(0)4.2229045
info@fau.edu.al

Evolve Web Agency

Evolve Web Agency