Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Universiteti Politeknik i Tiranës

Të dashur studentë!

Vazhdojnë aplikimet në programin Master Profesional RESTAURIM MONUMENTESH KULTURE për vitin akademik 2018-2019 që do të zhvillohet pranë FAU dhe IMK në qytetin e TIRANES.

APLIKONI SA MË PARË PËR TU REGJISTRUAR NË VENDET E MBETURA BOSH!

Aplikimi shtyhet deri në datën 27 Tetor.

Kandidatët duhet të kenë mbaruar studimet Bachelor dhe MSc. në degën e Arkitekturës, Urbanistikës dhe Inxhinierisë së Ndërtimit brenda dhe jashtë vendit. Vende të vecanta janë për studentë nga Kosova, Maqedonia(FYR), Mali i Zi, Presheva, Medvegja e Bujanovci, si dhe të huaj (10 kuota).

Profesorë nga më të shquarit në këtë fushë do të jenë pjesë e mësimdhënies. Masteri zhvillohet në partneritet dhe me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, Institutin e Monumenteve të Kulturës dhe Institutin e Arkeologjisë si dhe me universitet partnere Universitá “La Sapienza”, TU Wien, Politecnico di Bari, Universitá di Campania.

Gjeni Bashkengjitur:

Formular Aplikimi

 

Rev 2 Master 2018-2019 (1)

Ftohen profesionist te shquar te fushës se arkitekturës, urbanistikes, dizajnit dhe restaurimit, pedagoge me kohë të pjesshme qe kontribuojnë ne mësimdhënie ne FAU, qe te marrin pjese ne thirrjen per personel akademik me kohë të pjesshme per vitin akademik 2018 – 2019 pranë Fakultetit te Arkitekturës dhe Urbanistikes.

Afati i dorëzimit te dokumentacionit deri ne datën 2 Tetor, 2018.

LENDET TE CILAT KËRKOJNË PUNËSIMIN E STAFIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME PER VITIN AKADEMIK 2018-2019

Departamenti i Arkitekturës

MSc. Arkitekture

 1. Gjeometri Deskriptive 1
 2. Gjeometri Deskriptive 2
 3. Vizatim i Lirë dhe Histori Arti
 4. Grafikë Arkitektonike
 5. Bazat e Projektimit Arkitektonik
 6. Evolucioni i Ambientit të Ndërtuar
 7. Komunikim grafik – CAAD1
 8. Kompozicion, Analizë Forme e Hapësire
 9. Studio Arkitekture 1
 10. Komunikim grafik – CAAD2
 11. Studio Arkitekture 2
 12. Teori Arkitekture e Urbanistike
 13. Studio Arkitekture 3
 14. Studio Arkitekture 4
 15. Komunikim Grafik – CAAD 3
 16. Studio Arkitekture 5
 17. Projektim Ambiental
 18. Studio Arkitekture 6
 19. Kërkim Shkencor dhe Etike Profesionale
 20. Studio Arkitekture 7
 21. Arkitekturë Interieri
 22. Adaptim Arkitektonik
 23. Gjeometri Deskriptive dhe Vizatim Teknik
 24. Grafike Inxhinierike dhe Projektim Arkitektonik

Arkitekture Interieri dhe Dizajn

 1.  Workshop 1
 2. CAD+Grafike 1
 3. CAD+Grafike 2
 4. Workshop 2
 5. Histori dhe Teori Dizajni 1
 6. Histori dhe Teori Dizajni 2

Departamenti i Urbanistikes

MSc. Urbanistike

 1. Analize Qyteti dhe Territori
 2. Urbanistike 1
 3. Sistemim Gjelberim
 4. Planifikim Urban, DPT Mjedis
 5. Urbanistika 2
 6. Histori Urbanistike + Sociologji (me zgjedhje)
 7. Planifikim Territorial
 8. Histori Urbanistike
 9. Legjislacion Arkitektonik e Urban
 10. Ekonomi Tregu + Ekonomi Urbane
 11. Gjeografi Urbane
 12. Sociologji Urbane
 13. Elemente Peisazhi
 14. Menaxhim Urban
 15. Politikat e Strehimit
 16. I.S.

Departamenti i Restaurimit dhe Teknologjisë se Arkitekturës

MSc. Arkitekture/Urbanistike

 1. Elemente Ndërtesash
 2. Histori Arkitekture 1
 3. Histori arkitekture 2
 4. Histori Arkitekture 3
 5. Arkitekture Teknike
 6. Teori Arkitekture/Urbanistike
 7. Fizike Ambjentale
 8. Teknologji Arkitekture 3

 MP Restaurim Monumentesh Kulture

 1. Mjedisi Arkeologjik dhe Nderhyrjet Restauruese
 2. Historia Dhe Metoda te Analizes se Arkitektures
 3. Metodologjite e Rilevimit dhe Prezantimi i Monumenteve te Kultures
 4. Katalogimi dhe Muzeografia
 5. Restaurimi:Ruajtja dhe Vleresimi
 6. Restaurimi i Materialeve dhe Siperfaqeve Dekorative te Arkitektures
 7. Konsolidimi i Ndertesave Historike
 8. Praktike Kantieri

KRITERET PËR PRANIMIN E KANDIDATËVE

Kriteret për pranim të personelit akademik me kohë të pjesshme per Departamentin e Arkitekturës

 • Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet Master Shkencor (ekuivalent me të) në profilin Arkitekturë, ose të afërt me të, me notë mesatare mbi 7.5. Kandidatet preferohen me mesatare mbi 9 në lëndët e disiplinave ku kërkojnë të kontribuojnë, ose të kenë aktivitet të spikatur profesional në fushën përkatëse.
 • Preferohen kandidatet që zotërojnë gradën doktor ose të jenë në proces të mbrojtjes së Doktoraturës në fushën e Arkitekturës (preferohen studentet e shkollës se Doktoraturës në FAU)
 • Preferohen kandidatët që kanë kryer kurse, kualifikime, apo që kanë bërë publikime brenda ose jashtë vendit, në fushën e specialitetit përkatës dhe që zotërojnë të paktën një gjuhë të huaj të mbrojtur dhe vërtetuar me dëshmi
 • Preferohen kandidatë me eksperiencë në mësimdhënie në specialitetin apo fusha të ngjashme me disiplinat ku aplikojnë për të kontribuar si personel akademik me kohë të pjesshme.

Kriteret për pranimin e kandidatëve për staf akademik me kohë të pjesshme per Departamentin e Urbanistikes

 • Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet e plota universitare brënda ose jashtë   vendit. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS.
 • Të ketë perfunduar studimet Master Shkencor (ekuivalente) në profilin Urbanistikë/ Arkitekturë, ose të jetë mbi 7.5. Preferohet mesatarja e lëndëve të specialitetit mbi 9.
 • Preferohen që kandidatet të zotërojnë gradën DOKTOR ose të jetë në proces të mbrojtjes së Doktoraturës në fushën e Urbanistikës ose të Arkitekturës.
 • Kandidati duhet të zotëroje të paktën një gjuhë të huaj perendimore e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi. (preferohen gjuhët anglisht, gjermanisht, italisht, frëngjisht)
 • Preferohen kandidatët që kanë kryer kurse, kualifikime etj. Apo që kanë bërë publikime brenda ose jashtë vendit, në fushën e specialitetit përkatës.

 Kriteret për pranim të personelit akademik me kohë të pjesshme per Departamenti i Restaurimit dhe Teknologjisë se Arkitekturës

 • Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet e plota universitare brenda ose jashtë vendit. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS.
 • Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet Master Shkencor (ekuivalente me të) në profilin Arkitekturë, me notë mesatare mbi 7,5. Preferohet mesatarja e lëndëve të specialitetit mbi 9.
 • Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi. (preferohen gjuhët anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht).
 • Preferohen kandidatët të zotërojë gradën DOKTOR ose të jetë në proçes të mbrojtjes së Doktoraturës në fushën e Arkitekturës (preferohen studentët e shkollës së Doktoraturës në FAU).
 • Preferohen kandidatët që kanë kryer kurse, kualifikime etj, apo që kanë bërë publikime brenda ose jashtë vendit, në fushën e specialitetit përkatës .

DOKUMENTACIONI QE DUHET TE DORËZOJNË KANDIDATET QE APLIKOJNË PER STAF AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME PRANË DEPARTAMENTEVE

 1. Kërkesë te veçantë me shkrim për secilën lëndë ku kërkon të konkurrojë (shprehje e motivimit në jo më shume se tre lëndë; kërkesat pa lëndë të specifikuara, nuk shqyrtohen nga komisioni).
 2. C.V. të përgjithëshme të përmbledhur (konferenca, publikime, portfolio, monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).
 3. Kopje të noterizuar të Diplomes dhe Certifikatës së Liste Notave.
 4. Kopje të noterizuar të titujve Akademik (Diploma dhe kualifikime pasuniversitare, mikroteza).
 5. Vërtetim të pagës dhe kontributeve shoqërore (mbas seleksionimit).
 6. Rekomandime nga një Akademik, Profesor ose Profesor i Asocuar. (2 rekomandime).
 7. Deklaratën e ngarkesës mësimore nëse zhvillon procesin mësimor në një Fakultet tjetër të Universitetit Politeknik të Tiranës.
 8. Leje nga qëndra e punës (mbas seleksionimit).
 9. Dëshmi të gjuhëve të huaja. (të noterizuara).

 DEKANATI

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes bilaterale KA1, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët dhe stafin akademik të Universitetit Politeknik të Tiranës në University of Oradea, Rumani.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

 •  Shkëmbimin e studentëve të doktoratës
 • Shkëmbimin e stafit akademik për trajnim dhe mësimdhënie

Nivelet e mobilitetit për studentët:

 • Doktorantë (studentët duhet të jenë të regjistruar në një program studimi Doktorate në FAU, Universitetin Politeknik të Tiranës).

Kohëzgjatja e bursave:

 • 2 Mobilitete të studentëve të Doktoratës – 4 muaj (750 Euro / muaj + 275 Euro për udhëtime)
 • 1 Mobilitet për trajnimin e stafit – 15 ditë (13 ditë për mobilitet + 2 ditë për udhëtime)
 • 2 Mobilitete mësimdhënie stafi – 16 ditë (14 ditë për mobilitet + 2 ditë për udhëtime)

Fushat e studimit:

Arkitekture/Urbanistike

Dokumentet e nevojshme për aplikim për studentët e Doktoratës:

 • Formulari i aplikimit CV+Lista e publikimeve (në gjuhën angleze);
 • Foto personale;
 • Kopje e Pasaportës;
 • Vërtetim studenti (në gjuhën angleze i lëshuar nga fakulteti juaj që konfirmon nivelin tuaj dhe vitin e studimit gjatë këtij viti akademik);
 • Diplomë Master;
 • Listë notash të  masterit (të përkthyera në gjuhën angleze);
 • Letër Motivimi;
 • Certifikatë e gjuhës së huaj (Italisht/Anglisht);
 • Letra konfirmuese nga profesori pritës i Universitetit
 • Plani i aktivitetit shkencor të doktorantit dhe periudha e mobilitetit në Universitetin pritës, miratuar nga udhëheqësi shkencor në UPT, dhe përgjegjësi i njësisë bazë, përgjegjës për programin e studimit;

Afati i aplikimit për studentët e doktoratës: deri në Datën 15.10.2018

Dokumentet e nevojshme për aplikim për mësimdhënie për stafin akademik:

 • Formulari i aplikimit
 • CV+ lista e publikimeve (në gjuhën angleze);
 • Kopje e Pasaportës;
 • Një letër motivimi(në gjuhën angleze)
 • Diploma e nivelit të fundit të studimeve.
 • Certifikata e gjuhës së huaj (Niveli minimal i gjuhës angleze B2)
 • Vërtetim pune;
 • Aprovim nga Përgjegjësi i njësisë bazë ku aplikanti bën pjesë, në lidhje me planin e mobilitetit dhe periudhën, të parashikuara për tu kryer në Universitetin pritës*;
 • Letra e konfirmimit nga Universiteti pritës;
 • Dokumenti i Mobility Agreement (“Staff Mobility for Teaching” or Staff Mobility for Training”) për stafin akademik në Universitetin pritës;

Afati i aplikimit deri në Datën 15.10.2018

Për të shkarkuar formatin e “Mobility Agreement”klikoni si më poshtë:

 http://www.unitir.edu.al/images/Bursat/Teaching_Mobility_Plan.pdf

http://www.unitir.edu.al/images/Bursat/Training_Mobility_Plan.pdf

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Universiteti Politeknik i Tiranës
Rr. Muhamet Gjollesha, 54, Tiranë

tel/fax: +355.(0)4.2229045
info@fau.edu.al