Njoftohen te gjithe studentet ne te gjithe ciklet e studimit te tyre me kohe te plote ne FAU se fillon pagesa e tarifes se shkollimit te tyre per vitin akademik 2022-2023.

Bazuar ne Vendimin e Bordit te Administrimit nr.22, date 27.07.2022 per pagesen e tarifes se shkollimit per vitin akademik 2022-2023 ju sqarojme si me poshte:

  1. Studentet te cilet e kane noten mesatare te vitit paraardhes nen 6(gjashte) duhet te paguajne tarifen e plote te shkollimit te tyre per 2022-2023 ne shumen 40,000(dyzetemije)leke;
  2. Studentet te cilet e kane noten mesatare te vitit paraardhes mbi 6(gjashte) – 9(nente) duhet te paguajne ½ e tarifes se shkollimit te tyre per 2022-2023 ne shumen 20,000(njezetemije)leke;
  3. Studentet perserites nga viti 1-5(pare-peste) te ciklit te integruar dhe nga viti 1-3(pare-trete) te ciklit bachelor(BAIND) duhet te paguajne tarifen e plote te shkollimit te tyre per 2022-2023 ne shumen 40,000(dyzetemije)leke;
  4. Studentet perserites te vitit te 5(peste) te ciklit te integruar dhe te vitit te 3(trete) te ciklit bachelor(BAIND) duhet te paguajne vetem per provimet qe do te japin per lendet e mbartura gjate vitit akademik 2022-2023;
  5. Studentet e Masterit Profesional do paguajne tarifen e shkollimit 2022-2023 ndare me 2 KESTE.
  6. Pagesa do te behet prane CREDINS BANK me faturen per arketim te cilen e gjeni ose ne zyren e finances ose ne faqen e web-it te FAU/ www.fau.edu.al.
  7. Pagesa e fatures do te dorezohet nga studenti ose me prezence te tij prane zyres aktuale te finances(godina e FIN/FAU) ose me e-mail vetem ne adresen e e-mailit te specialistes se finances se FAU kristinahyka21@gmail.com.