Gjeni më poshtë strukturën mësimore për programet e studimit të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimit të ciklit të dytë, për vitin akademik 2022 – 2023: