Lajmerim

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 782, datë 26.12.2018 dhe shkresës Nr. 322 Prot., datë 14.01.2019 të MASR, me qëllim përzgjedhjen nga studentët të anëtarëve përfaqësues të propozuar prej tyre në institucion, gjeni bashkengjitur Vendimin Nr. 17, date 20.02.2019 te Komisionit Institucional Zgjedhor per shpalljen e thirrjes per aplikim per kandidatet per anetar te BA, perfaqesues te Ministrise pergjegjese per arsimin qe do te votohen nga studentet e UPT si edhe shtojcen Nr. 1.

shtojca-nr-1-_ VENDIM NR 17

VENDIM NR 17