Regjistrimi në Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës për vitin akademik 2021-2022 për programet e studimit:

  • Master i Shkencave në Arkitekturë, Profili Arkitekt (5 vjet)
  • Master i Shkencave në Arkitekturë, Profili Urbanist (5 vjet)
  • Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajni (3 vjet)

Të gjithë aplikantët të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e parë dhe janë shpallur fitues, mund të kryejne procesin e regjistrimit pranë sekretarisë mësimore.

Regjistrimi në U-Albania (7 faza 48-orëshe) 14 ditë, do të kryhet në datat :

02.09-2021 – 15.09.2021

Dokumentacioni që duhet të paraqesin është si më poshtë:

  • Diplomën e Maturës Shtetërore së bashku me cerifikatën e notave të noterizuar
  • Fotokopje të dokumentit të identifikimit
  • Dy fotografi personale
  • Kopje të mandat-pagesës

Sekretaria mësimore do të jetë e hapur në orarin 08:00-17:00, duke përfshirë fundjavat dhe ditët e festave zyrtare.