Regjistrimi në Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës për vitin akademik 2022-2023 për programet e studimit:

  • Master i Shkencave në Arkitekturë, Profili Arkitekt (5 vjet)
  • Master i Shkencave në Arkitekturë, Profili Urbanist (5 vjet)
  • Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajni (3 vjet)

Të gjithë aplikantët të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e parë dhe janë shpallur fitues, mund të kryejnë procesin e regjistrimit pranë sekretarisë mësimore.

Regjistrimi në U-Albania (7 faza 48-orëshe) 14 ditë, do të kryhet në datat:
02.09.2022 – 15.09.2022 nga ora 08:00 – 17:00

Dokumentacioni që duhet të paraqesin është si më poshtë:
• Diplomën e Maturës Shtetërore së bashku me çerifikatën e notave të noterizuar.
• Fotokopje të kartës së identitetit (ku të shënohet nr.telefoni dhe adresa e-mail).
• Fotokopje të kartës së identitetit të babait.
• Dy fotografi personale.
• Kopje të mandat-pagesës.

Gjeni bashkangjitur mandat pagesën: