Bashkëngjitur gjeni në format e-book (PDF) të dy librat.


Paper Proceeding Book – IFAU 2019 
Modernization and Globalization: Challenges and Opportunities in Architecture, Urbanism, Cultural Heritage. Paper Proceedings Book/ed. Florian Nepravishta, Andrea Maliqari – Tiranë: Flesh, 2020. ISBN 978-9928-346-01-8; ISBN: 978-9928-131-92-8 (e-book)
Mund ta shkarkoni në këtë link: FAU-2019_Papers_Shkurt 2020.pdf

Abstract Proceeding Book – IFAU 2019 
Modernization and Globalization: Challenges and Opportunities in Architecture, Urbanism, Cultural Heritage: IFAU- 3rd International Forum on Architecture and Urbanism: Abstract Proceedings Book: Tiranë, Albania, 21-23 November 2019 / ed. Florian Nepravishta, Andrea Maliqari, Ledita Mezini. – Tiranë: Flesh, 2020. ISBN 978-9928-131-89-8
Mund ta shkarkoni në këtë link: IFAU_2019_Abstract Book_2020.pdf