Në mbështetje të ligjit nr. 80/2015, datë 22.7.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutit të Universitetit Politeknik të Tiranës, Rregullores “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në Universitetin Politeknik të Tiranës, urdhrit nr. 36, datë 28.07.2021 të Rektorit “Për shpalljen e fillimit të procesit zgjedhor dhe përcaktimin e datës së zhvillimit të zgjedhjeve të pjesshme në Universitetin Politeknik të Tiranës”, Udhëzimit Nr. 1 datë 06.09.2021të KIZ dhe Vendimit Nr. 1 datë 06.09.2021të KIZ “Për hapjen e procesit të kandidimit për disa vende vakante për anëtarë dhe sekretarë të komisioneve të zgjedhjeve në fakultete (KZF)

Ju njoftojmë fillimin e proçesit zgjedhor dhe datat e dorëzimit të dokumentacionit për :

  • Anëtarë të Komisioneve të Përhershëm për Dhënien e Gradës Shkencore Doktor :

Datë 10 – 14 Shtator 2021

  • Drejtues të njësisë bazë – Departamenti i Restaurimit dhe Teknologjisë së Arkitekturës

Datë 10 – 14 Shtator 2021

  • Për Kandidatë Përfaqësues të studentëve në KZF-FAU

Datë 7 – 8 Shtator 2021

Dorëzimi i dokumentacionit kryhet nga ora 10.00-16.00 pranë Komisionit Institucional te Zgjedhjeve, sipas nenit 25 pika 1 të rregullores “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në Universitetin Politeknik të Tiranës

Dokumentacioni i nevojshëm eshte përshkruar në dokumentat bashkëngjitur!

Suksese kolegeve konkurues!