Te dashur kandidatë,

Vazhdojnë procedurat e aplikimit dhe regjistrimit te kandidatëve me origjinë shqiptare nga Republika e Kosovës, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, kandidatet me statusin e personit me aftësi të kufizuar, me statusin e jetimit, si dhe të kandidatëve të komunitetit rom dhe egjiptian në degët që ofron FAU.

  1. Program Integruar studimi Master i Shkencave në Arkitekturë (5 vite) – Profili Arkitekt
  2. Program Integruar studimi Master i Shkencave në Arkitekturë (5 vite) – Profili Urbanist
  3. Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn (3 vite) – Dizajner

Kandidatët për student mund të aplikojnë për tu regjistruar ne Testin e Pranimit deri më 30 Gusht 2019.

Aplikimi bëhet me poste ose depozitohet pranë sekretarisë dhe zyrës se protokollit të Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU)
Adresa: Rruga: “Muhamet Gjollesha”, Nr. 54, Tirane
Ora 10.00 – 16.00

PRANIMET NË DEGËT QË MBULON FAU, PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020

Për vitin akademik 2019-2020 Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, UPT mbështetur në Ligjin Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë, në Republikën e Shqipërisë” dhe në Vendimin Nr. 1 datë 17.01.2019 të Senatit Akademik të Universitetit Politeknik të Tiranës, ka vendosur që përzgjedhja e kandidatëve fitues në studimet e integruara të ciklit të dytë për degët Arkitekturë dhe Urbanistikë si dhe Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn të realizohen mbi bazën e vlerësimit të Shkollës së Mesme dhe Testit të Pranimit.

Për më shumë informacion shkarkoni:

Kriteret e pranimit në UPT, për vitin akademik 2019-2020

Rregullorja e pranimeve ne deget qe mbulon FAU

Udhëzim-nr.17-datë-30.7.2019

 MBI ZHVILLIMIN E TESTIT TE PRANIMIT

  1. Testi i Pranimit do të zhvillohet datën 2 Shtator 2019, ora 11.00 – 15.00 në Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikes.
  2. Kandidatët duhet të paraqiten në orën 10.00 ne FAU për verifikimin paraprak dhe sistemin në sallë sipas listës emërore.
  3. Lejohen të hyjnë në test vetëm kandidatët e regjistruar dhe të shpallur në listën e testit, të cilët duhet të jenë pajisur me dokument identifikimi (letërnjoftim ose pasaportë).
  4. Kandidatet që nuk kanë asnjë nga këto dokumente identifikimi nuk do të pranohen të marrin pjesë në testim.
  5. Testi i pranimit bazohet në njohuritë e fituara gjatë shkollës së mesme dhe do të jetë pa pagesë për kandidatët.
  6. Përgjigjet e pyetjeve do të jenë me alternativa dhe korrigjimi i testit do të bëhet i automatizuar.
  7. Kandidatet do te pajisen me fletët e testit dhe stilolapsat për plotësimin e tij (nuk ka nevoje për mjete vizatimi, vizore, etj.). Nuk lejohen ne test telefonat celuar dhe mjete të tjera të komunikimit.

Per me shume informacion shkarkoni:

Shembul Testi i Pranimit FAU  2019

Falënderojmë kandidatët që kanë zgjidhur të kandidojnë në një nga tre degët që ofron Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU), Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)!

FAU ju uron suksese!