Regjistrimi në Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës për vitin akademik 2023-2024 për programet e studimit:

  • Master i shkencave në Arkitekturë, Profili Arkitekt (5 vjet)
  • Master i shkencave në Arkitekturë, Profili Urbanist (5 vjet)
  • Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn (3 vjet)

Te gjithë aplikantët të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e parë dhe janë shpallur fitues, mund të kryejnë procesin e regjistrimit pranë sekretarisë mësimore në UPT.

Regjistrimi në U-Albania (7 faza 48-orëshe) 14 ditë, nga datat 29.08.2023 – 11.09.2023, ora 08:00 – 17:00.
Faza e parë 29.08.2023 – 30.08.2023;
Faza e dytë 31.08.2023 – 01.09.2023;
Faza e tretë 02.09.2023 – 03.09.2023;
Faza e katërt 04.09.2023 – 05.09.2023;
Faza e pestë 06.09.2023 – 07.09.2023;
Faza e gjashtë 08.09.2023 – 09.09.2023;
Faza e shtatë 10.09.2023 – 11.09.2023;

Dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim është si më poshtë:

• Diploma e Maturës Shtetërore së bashku me çertifikatën e notave të noterizuar.
• Fotokopje të kartës së identitetit (ku të shënohet nr. tel, adresa e-mail, ID e Maturës Shtetërore).
• Fotokopje të kartës së identitetit të babait.
• Dy fotografi personale.
• Kopje të mandat-pagesës (Dokumentat e mëposhtëm):