Meqenëse dita e festës zyrtare përkatësisht data 02 janar 2021, bie në ditët e pushimit javor (ditë e shtunë), mbështetur në nenin 86, pika 2, të ligjit 7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar,

si dhe në VKM 511, datë 24.10.2002 “Për kohëzgjatjen e punës dhe pushimet në institucionet Shtetërore”, kreu II/A, pika 3, e përditësuar,

ju informojmë se dita e hënë me datë 04 Janar 2021 është ditë pushimi.

Ju urojmë të kaloni gëzuar dhe një vit të mbarë për 2021!

FAU |  31.12.2020