Të gjithë studentët që nuk kanë kryer detyrimet financiare për sezonin e vjeshtës duhet të kryejnë pagesat deri më datë 07.09.2021 dhe të dorëzojnë mandatin pranë zyrës së financës së FAU.