Në kuadër të Marrëveshjes KA1 bilaterale, të Programit Erasmus +, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët dhe stafin e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, në “Gh. Asachi” Technical University of Iasi, Rumani.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni në dokumentin bashkangjitur:

Afati i aplikimit është deri më 10 janar 2022.