Viti I
Emërtimi i Lëndëve (Subjects)
•Matematikë 1 (Mathematics 1)
•Gjuhë e Huaj (Foreign Language)
•Gjeometri Deskriptive 1 (Descriptive Geometry 1)
•Vizatim i Lirë dhe Histori Arti (Freehand Drawing and Art History)
•Materiale Ndërtimi (Building Materials)
•Grafikë Arkitektonike (Architectural Graphics)
•Analizë Qyteti dhe Territori (City and territory analysis)  
•Matematikë 2 (Mathematics 2)
•Histori Arkitekture 1 (History of Architecture 1
•Gjeometri Deskriptive 2 (Descriptive Geometry 2)
•Bazat e Projektimit Arkitektonik (Basis of Architectural Design)
•Elemente Ndërtesash (Building Elements)
Viti II
Emërtimi i Lëndëve (Subjects)
•Komunikim Grafik – CAAD1 (Graphic Communication – CAAD1)
•Histori Arkitekture 2 (History of Architecture 2) 
•Kompozicion, Analizë Forme dhe Hapësire (Composition, Analysis of Form and Space) 
•Studio Arkitekture 1 (Architectural Design Studio 1)
•Teknologji Arkitekture 1 (Building Technology 1)
•Shkencë konstruksioni 1 (Construction Science 1)
•Komunikim Grafik – CAAD2 (Graphic Communication – CAAD2)
•Histori Arkitekture 3 (History of Architecture 3)
•Studio Arkitekture 2 (Architectural Design Studio 2)
•Teknologji Arkitekture 2 (Building Technology 2)
•Bazat e Projektimit Urban dhe Elemente të Peizazhit (Urban Design Basics and Landscape Elements)
Viti III
Emërtimi i Lëndëve (Subjects)
•Teori Arkitekture dhe Urbanistike (Theory of Architecture and Urbanism)
•Studio Arkitekture 3 (Architectural Design Studio 3)
•Teknologji Arkitekture 3 (Building Technology 3)
•Fizikë Teknike (Technical Physics)
•Shkencë Konstruksioni 2 (Construction Science 2)
•Rilevim Arkitektonik dhe Topografi (Architectural Surveying and Topography)
•Studio Arkitekture 4 (Architectural Design Studio 4)
•Urbanistikë 1 (Urban Design 1)
•Impiante Ndërtesash (Building Service Systems) 
•Konstruksione Ndërtimi 1 (Structural Systems 1)
Viti IV
Emërtimi i Lëndëve (Subjects)
•Planifikim i Mjedisit të Ndërtuar (Planning of the Built Environment)
•Histori Urbanistike (History of Urbanism)
•Planifikim Territorial (Territorial Planning)
•Projektim Urbanistik 2 (Urban Design Studio 2)
•Legjislacion Arkitektonik dhe Urban (Architectural and Urban Legislation)
•Gjeografi Urbane (Urban Geography)
•Transport Infrastrukture (Transport Infrastructure)
•Ekonomi Tregu dhe Ekonomi Urbane (Market Economy and Urban Economy)
•Lëndë me Zgjedhje 1 (Subject to choice 1)
1.Sociologji Urbane (Urban Sociology)
2.Politika Urbane dhe Territoriale (Urban and Territorial Policies)
3.Kërkim Shkencor dhe Etikë Profesionale (Scientific Research and Professional Ethics)
•Menaxhim Urban (Urban Management) 
Viti V
Emërtimi i Lëndëve (Subjects)
•Elemente Peizazhi (Landscape Elements)
•Rigjenerim Urban (Urban Regeneration)
•Metoda Kërkimore të Aplikuara në Urbanistikë (Applied Research Methods in Urban Planning) 
•Filozofi dhe Antropologjia e Qytetit (Philosophy and Anthropology of the City)
•Sisteme Informacioni (G.I.S.) (Information Systems (G.I.S.))
•Politikat e strehimit (Housing Housing policies)
•Diploma Arkitekt (profili Urbanist) (Thesis in Architecture (Urbanist profile))
•Lëndë me Zgjedhje 2 (Subject to choice 2)
1.Politikat e Strehimit (Housing policies)
2.Teori Bashkëkohore të Urbanizimit (Contemporary Theory of Urbanization)
3.Qyteti Bashkëkohor: Ndryshimet dhe Politikat Sociale (Contemporary City: Changes and Social Policies)
4.Hapësirat Publike dhe Dizajni Urban (Public Spaces and Urban Design)
•Praktikë Profesionale (Professional practice)