Viti I
Emërtimi i Lëndëve (Subjects)
•Matematikë 1 (Mathematics 1)
•Gjuhë e Huaj (Foreign Language)
•Gjeometri Deskriptive 1 (Descriptive Geometry 1)
•Vizatim i lirë dhe Histori Arti (Freehand Drawing and History of Art)
•Materiale Ndërtimi (Building Materials)
•Grafikë Arkitektonike (Architectural Drawing)
•Evolucion i Ambientit të Ndërtuar (Evolution of the Built Environment)
•Matematikë 2 (Mathematics 2)
•Histori Arkitekture 1 (History of Architecture 1)
•Gjeometri Deskriptive 2 (Descriptive Geometry 2)
•Bazat e Projektimit Arkitektonik (Fundamentals of Architectural Design)
•Elemente Ndërtesash (Building Elements)
•Grafikë Arkitektonike (Architectural Drawing)
Viti II
Emërtimi i Lëndëve (Subjects)
•Komunikim Grafik- CAAD 1 (Graphic Communication – CAAD 1)
•Histori Arkitekture 2 (History of Architecture 2 )
•Kompozicion, Analizë Forme dhe Hapësire (Composition, Analysis of Form and Space
•Studio Arkitekture 1 (Architectural Design Studio 1)
•Teknologji Arkitekture 1 (Building Technology 1)
•Shkencë konstruksioni 1 (Construction Science 1)
•Komunikim Grafik- CAAD 2 (Graphic Communication – CAAD 2)
•Histori Arkitekture 3 (History of Architecture 3) 
•Studio Arkitekture 2 (Architectural Design Studio 2)
•Teknologji Arkitekture 2 (Building Technology 2)
•Bazat e Projektimit Urban dhe Elemente të Peizazhit (Fundamentals of urban design and landscape elements)
Viti III
Emërtimi i Lëndëve (Subjects)
•Teori Arkitekture dhe Urbanistike (Theory of Architecture and Urbanism)
•Studio Arkitekture 3 (Architectural Design Studio 3)
•Teknologji Arkitekture 3 (Building Technology 3)
•Fizikë Teknike  (Environmental Physics)
•Shkencë Konstruksioni 2 (Construction Science 2)
•Rilevim Arkitektonik dhe Topografi (Architectural Survey and Topography)
•Studio Arkitekture 4 (Architectural Design Studio 4)
•Urbanistikë 1 (Urban Design 1)
•Impiante Ndërtesash (Building Service Systems)
•Konstruksione Ndërtimi 1 (Structural Systems 1)
Viti IV
Emërtimi i Lëndëve (Subjects)
•Komunikim Grafik- CAAD 3 (Graphic Communication – CAAD 3)
•Konstruksione Ndërtimi 2 (Structural Systems 2)
•Studio Arkitekture 5 (Architectural Design Studio 5)
•Projektim Ambiental (Environmental Design)
•Gjeneza të Mendimit Bashkëkohor në Arkitekturë (Genesis of Contemporary Architectural Thoughts)
•Restaurim i Monumenteve të Kulturës (Conservation of Cultural Monuments)
•Urbanistikë 2 (Urban Design 2)
•Studio Arkitekture 6 (Architectural Design Studio 6)
•Konstruksione Ndërtimi 3 (Structural Systems 3)
•Legjislacion (Legislation)
Viti V
Emërtimi i Lëndëve (Subjects)
•Studio Arkitekture 7 (Architectural Design Studio 7)
•Arkitekturë Interieri (Interior Design)
•Adaptim Arkitektonik (Adaptive Reuse)
•Kërkim shkencor dhe shkrim akademik (Research Methods and Academic Writing)  
•Metoda të kërkimit të aplikuar në Arkitekturë (Methods of Applied Research in Architecture)   
•Diploma Arkitekt (Thesis)
•Praktikë Profesionale (Internship)
•Lëndë me zgjedhje (Subject to choice)