Miratimi i kritereve dhe dokumentacionit për staf akademik me kohë të pjesshme për vitin akademim 2021-2022, shkarko dokumentin:

Kandidati për personel akademik me kohë të pjesshme, brenda 10 ditëve kalendarike nga publikimi i dokumentit informues, duhet të dorëzojë dosjen për aplikim në Departamentin përkatës.