Gjeni bashkangjitur kriteret dhe dokumentacionin e kërkuar për punësimin e stafit akademik me kohë të pjesshme për vitit akademik 2022-2023.

Afatet e procesit për pranim të personelit akademik me kohë të pjesshme:

  • Datë 15.09.2022: Shpallja e kritereve dhe e lëndëve dhe fillimi i dorëzimit të dokumentacioinit në departamente.
  • Datë 30.09.2022, ora 13.00: Përfundimi i dorëzimit të dokumentacioinit në departament.
  • Datë 06.10.2022, ora 09.00 – 14.00: Intervistat në DRTA dhe DU.
  • Datë 07.10.2022, ora 09.00 – 14.00: Intervistat në DA.
  • Datë 10.10.2022: Përfundimi i procesit dhe shpallja e fituesve.