Gjeni më poshtë kriteret dhe dokumentacionin e kërkuar për punësimin e stafik akademik me kohë të pjesshme për të gjitha departamentet, viti akademik 2023-2024.

Afatet e procesit për pranim të personelit akademik me kohë të pjesshme:

  • Date ​18.09.202​3: Shpallja e kritereve dhe e lëndëve si dhe fillimi i dorëzimit të dokumentacionit në departamente
  • Date ​27.09.2022, ora 13.00: Përfundimi i dorëzimit të dokumentacioinit në departament
  • Date ​29.​09.202​3, ora 09.00 – 14.00: Intervistat​ në DRTA dhe DU ​në DA
  • Date ​29.09.202​3: Përfundimi i procesit dhe shpallja e fituesve.