Përshëndetje Studentë,
Diplomat dhe suplementët janë bërë gati për të diplomuarit e vitit 2020.
Shpërndarja dhe ceremonia e diplomës do të mbahet në muajin tetor 2021.
Ata studentë të cilët për arsye të domosdoshme duhet të tërheqin diplomën janë të lutur të paraqiten pranë sekretarisë mësimore cdo ditë ora 10:00-12:00.
Suksese,
FAU