Kriteret e pranimit në programet e studimit të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimit të ciklit të dytë, të ofruara nga Fakultetet e UPT-së, për vitin akademik 2023-2024