KRITERET E PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, TË OFRUARA NGA FAKULTETET E UPT-së, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024

Kriteret-pranimit-per-cikli-I-23-24