Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, në Universitetin Politeknik të Barit, Politecnico di Bari, Itali.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni në dokumentin bashkangjitur:

Afati i aplikimit është 1 dhjetor 2021.