Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes bilaterale KA1, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët dhe stafin akademik të Universitetit Politeknik të Tiranës në University of Oradea, Rumani.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

 •  Shkëmbimin e studentëve të doktoratës
 • Shkëmbimin e stafit akademik për trajnim dhe mësimdhënie

Nivelet e mobilitetit për studentët:

 • Doktorantë (studentët duhet të jenë të regjistruar në një program studimi Doktorate në FAU, Universitetin Politeknik të Tiranës).

Kohëzgjatja e bursave:

 • 2 Mobilitete të studentëve të Doktoratës – 4 muaj (750 Euro / muaj + 275 Euro për udhëtime)
 • 1 Mobilitet për trajnimin e stafit – 15 ditë (13 ditë për mobilitet + 2 ditë për udhëtime)
 • 2 Mobilitete mësimdhënie stafi – 16 ditë (14 ditë për mobilitet + 2 ditë për udhëtime)

Fushat e studimit:

Arkitekture/Urbanistike

Dokumentet e nevojshme për aplikim për studentët e Doktoratës:

 • Formulari i aplikimit CV+Lista e publikimeve (në gjuhën angleze);
 • Foto personale;
 • Kopje e Pasaportës;
 • Vërtetim studenti (në gjuhën angleze i lëshuar nga fakulteti juaj që konfirmon nivelin tuaj dhe vitin e studimit gjatë këtij viti akademik);
 • Diplomë Master;
 • Listë notash të  masterit (të përkthyera në gjuhën angleze);
 • Letër Motivimi;
 • Certifikatë e gjuhës së huaj (Italisht/Anglisht);
 • Letra konfirmuese nga profesori pritës i Universitetit
 • Plani i aktivitetit shkencor të doktorantit dhe periudha e mobilitetit në Universitetin pritës, miratuar nga udhëheqësi shkencor në UPT, dhe përgjegjësi i njësisë bazë, përgjegjës për programin e studimit;

Afati i aplikimit për studentët e doktoratës: deri në Datën 15.10.2018

Dokumentet e nevojshme për aplikim për mësimdhënie për stafin akademik:

 • Formulari i aplikimit
 • CV+ lista e publikimeve (në gjuhën angleze);
 • Kopje e Pasaportës;
 • Një letër motivimi(në gjuhën angleze)
 • Diploma e nivelit të fundit të studimeve.
 • Certifikata e gjuhës së huaj (Niveli minimal i gjuhës angleze B2)
 • Vërtetim pune;
 • Aprovim nga Përgjegjësi i njësisë bazë ku aplikanti bën pjesë, në lidhje me planin e mobilitetit dhe periudhën, të parashikuara për tu kryer në Universitetin pritës*;
 • Letra e konfirmimit nga Universiteti pritës;
 • Dokumenti i Mobility Agreement (“Staff Mobility for Teaching” or Staff Mobility for Training”) për stafin akademik në Universitetin pritës;

Afati i aplikimit deri në Datën 15.10.2018

Për të shkarkuar formatin e “Mobility Agreement”klikoni si më poshtë:

 http://www.unitir.edu.al/images/Bursat/Teaching_Mobility_Plan.pdf

http://www.unitir.edu.al/images/Bursat/Training_Mobility_Plan.pdf