Shtyhet afati për regjistrim në testin e pranimit në Fau deri me 16.08.2022 | FAU UPT
Faculty of Architecture and Urbanism
Polytechnic University of Tirana

NJOFTIM

Shtyhet afati për regjistrim në testin e  pranimit  në   Fau

Të nderuar aplikante në tre programet e studimit:

• Master Shkencor në Arkitekturë, Profili Arkitekt (5 vite, me kohë të plotë)
• Master Shkencor në Arkitekturë, Profili Urbanist (5 vite, me kohë të plotë)
• Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn (3 vite, me kohë të plotë)

që ofrohen në Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, (pranë Universitetit Politeknik të Tiranës),dëshirojmë të ndajmë me ju që maturantët të cilët nuk kanë mundur të regjistrohen brënda afatit për testin e pranimit, 
mund të vijnë të regjistrohen pranë Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës 

deri ditën e martë,  16 gusht 2022.
Ora 16.00

Suksese,
FAU

Në kuadër të Programit Erasmus+ KA107, (Projekti Nr. 2020-1-IT02-KA107-078721), hapet thirrja për mobilitet për mësimdhënie për stafin e Universitetit Politeknik të Tiranës në Universitetin e Urbinos, Itali.

Aplikimet janë të hapura deri më 15 shtator 2022. Informacionin në lidhje me kriteret e mobilitetit, dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni në dokumentin më poshtë:

Dokumentacioni që kërkohet për regjistrim në testin e pranimit:

  1. Fotokopje e kartës së identitetit (ku të shënohet nr. telefeoni dhe adresa e-mail)
  2. Kopje e noterizuar e diplomës dhe dëftesës të shkollës së mesme
  3. Dy fotografi personale
  4. Mandati i pagesës
    (Mandati do të postohet në ditet në vijim)

Tarifa e regjistrimit për testin e pranimit është 3000 lekë.

Njoftohen studentët e diplomuar në Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës të Universitetit Politeknik të Tiranës, se Universiteti Politeknik i Barit ka hapur thirrjen për aplikim, për studime në Shkollën e Specializimit të Trashëgimisë Arkitekturore dhe Peizazhore, për vitin akademik 2022 – 2023. Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve – 30 shtator 2022 Për informacion të plotë mbi Shkollën e Specializimit të Trashëgimisë Arkitekturore dhe Peizazhore, mënyrën e aplikimit, kërkesat dhe kriteret që duhen plotësuar, afatet kohore, si dhe informacione të tjera, ju lutemi shihni publikimin te WEB-I I UPT-së.

Regjistrimi për të marrë pjesë në testin e pranimit si dhe data e zhvillimit të testit, viti akademik 2022-2023.
Testi i Pranimit për programet e studimit të ofruara nga Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës do të zhvillohet më datën 23 Gusht 2022.
Programet e studimit në FAU për të cilat do të zhvillohet konkursi janë:
• Master Shkencor në Arkitekturë, Profili Arkitekt (5 vite, me kohë të plotë)
• Master Shkencor në Arkitekturë, Profili Urbanist (5 vite, me kohë të plotë)
• Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn (3 vite, me kohë të plotë)
Testi i pranimit do të jetë një test i vetëm për të tre programet e studimit të sipërpërmendura.
Regjistrimi i konkurentëve për në testin e pranimit në të gjitha programet e studimeve të ofruara në FAU do të bëhet pranë Sekretarisë Mësimore duke nisur nga data 8-11 Gusht 2022, nga ora 08:00-16:00. Regjistrimi në konkurs është me pagesë 3000 lekë. Kanë të drejtë të regjistrohen për në konkurset e pranimit vetëm kandidatët sipas listës së dërguar nga portali U-Albania.
Ju lutem ndiqni faqen tonë web dhe rrjetet sociale për cdo njoftim të ri.

SpainBcn-Programs në Barcelona ka ofruar ftesën për javën e trajnimit të stafit universitar, mësimdhënës dhe jomësimdhënës, në kurset e gjuhës angleze dhe spanjolle, që do të zhvillohet në Barcelonë.

Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të rrisin aftësitë e tyre në gjuhën angleze ose spanjolle, të njihen me Barcelonën, si dhe të takojnë kolegë nga vende të ndryshme.

Për një informacion të plotë mbi datat e zhvillimit të javëve të trajnimit, kurset dhe aktivitetet që do të zhvillohen, pagesen për kryerjen e aktivitetit, pikat e kontaktit dhe informacione të tjera të nevojshme, ju lutemi klikoni këtu.

Faculty of Architecture and Urbanism
Polytechnic University of Tirana
Rr. Muhamet Gjollesha, 54, Tiranë

tel/fax: +355.(0)4.2229045
info@fau.edu.al

Evolve Web Agency

Evolve Web Agency