Të nderuar studentë,

Për vijimin e sezonit të dimrit për mbrojtjen e diplomave zyrtarisht ka ardhur struktura mësimore e ndryshuar, 2020-2021.

https://fau.edu.al/wp-content/uploads/2021/02/Struktura-mesimore-e-ndryshuar.pdf

Organizimi dhe datat për Departamentin e Urbanistikës për Studion e Diplomave do të jenë si vijon:

Kontroll 3

29.03.2021

Dorëzim i Diplomës

02.04.2021

Prezantimi / Mbrojtja e Diplomës

09.04.2021

Për kontrollin e tretë materialin do ta arkivoni në platformë te viti akademik 2019-2020 (meqënëse keni qenë të regjistruar të gjithë ju nëpër Atelietë përkatëse) – Studio Atelie Diplome | Detyrat/Projekte | Kontrolli i Tretë i Diplomave (mars 2021) | DU.

Njoftimi për prezantimin online dt. 29.03.2021 me adresën e Ateliesë përkatëse do t’ju mundësohet në vijim. 

Për dorëzimin e diplomës, ju lutem merrni masat për plotësimin e gjithë materialeve dhe dokumentacionit përkatës. Dorëzimi i Diplomave do të bëhet si fizik (harcopy) në departamentin e urbanistikës, po ashtu edhe në formatin digjital në platformë, ku do të gjeni zërin përkatës te Dorëzimi i Diplomës – PRILL 2020: Diplomë – Programi i studimit M.SH. në Arkitekturë – Urbanist. 

Për detaje mund të kontaktoni stafin ndihmës akademik:

MSc. Lisjan Tushaj

arkitekt_lt@yahoo.com

dep.urb@fau.edu.al

Për mënyrën e zhvillimit së Prezantimit dhe Mbrojtjes së Diplomës do të njoftoheni në vijim.