Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes bilaterale KA1, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit Politeknik të Tiranës në University of Oradea, Rumani.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

 • Shkëmbimin e stafit akademik për trajnim dhe mësimdhënie

Kohëzgjatja e bursave:

 • 1 Mobilitet për trajnimin e stafit mbeshtetes administrativ – 7 ditë (5 ditë për mobilitet + 2 ditë për udhëtime)
 • 1 Mobilitete trajnimin e stafit akademik – 7 ditë (5 ditë për mobilitet + 2 ditë për udhëtime)

Fushat e studimit:

Arkitekture/Urbanistike

Afati i aplikimit për studentët e doktoratës: deri në Datën 31.05.2019

Dokumentet e nevojshme për aplikim për mësimdhënie për stafin akademik:

 • Formulari i aplikimit
 • CV+ lista e publikimeve (në gjuhën angleze);
 • Kopje e Pasaportës;
 • Një letër motivimi(në gjuhën angleze)
 • Diploma e nivelit të fundit të studimeve.
 • Certifikata e gjuhës së huaj (Niveli minimal i gjuhës angleze B2)
 • Vërtetim pune;
 • Aprovim nga drejtuesi i njësisë kryesore/bazë ku aplikanti bën pjesë, në lidhje me planin e mobilitetit dhe periudhën, të parashikuara për tu kryer në Universitetin pritës*;
 • Letra e konfirmimit nga Universiteti pritës;
 • Dokumenti i Mobility Agreement (“Staff Mobility for Teaching” or Staff Mobility for Training”) për stafin akademik në Universitetin pritës;

Për të shkarkuar formatin e “Mobility Agreement”klikoni si më poshtë:

http://www.unitir.edu.al/images/Bursat/Training_Mobility_Plan.pdf