Në kuadër të Marrëveshjes KA1 bilaterale, të Programit Erasmus +,
është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, (Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Fakulteti i Inxhinierisë Matematike & Inxhinierisë Fizike), në University Institute of Lisbon.
Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni në dokumentin e mëposhtëm: