Të dashur maturantë!

Ju që do të zgjidhni të studioni në një nga katër programet e studimit që ofron Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU), Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT), ju njoftojmë se në datën 31 Korrik 2019 nisin aplikimet   për të vazhduar studimet universitare. Kandidatët për student mund të aplikojnë deri në 05 Gusht 2019  në portalin e aplikimit universitar U-Albania nëpërmjet formularit online të aplikimit.

Ju bëjmë të ditur se për këtë vit akademik në këtë institucion publik të arsimit të lartë, më i vjetri në vend dhe me një histori suksesi në përgatitjen e brezave të rinj në fushën e Arkitekturës dhe Urbanistikës, do të ketë në total 242  kuota të parashikuara në të gjitha programet dhe ciklet e studimit.

Kjo përfshin:

 1. Program Integruar studimi Master i Shkencave në Arkitekturë (5 vite) – Profili Arkitekt  (105 kuota)
 2. Program Integruar studimi Master i Shkencave në Arkitekturë (5 vite) – Profili Urbanist  (55 kuota)
 3. Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn (5 vite) – Dizajner (35 Kuota)
 4. Master ne Restaurim Monumentesh Kulture (1 vit) – Restaurator (35 Kuota)
 5. Doktorature (12 Kuota)

Maturantët kanë të drejtë të zgjedhin nga 1 (një) deri në 3 (tre) programe studimi nga lista e programeve që ofrohen në FAU, për vitin akademik 2019-2020.

 1. Program Integruar studimi Master i Shkencave në Arkitekturë (5 vite) – Profili Arkitekt  (105 kuota)
 2. Program Integruar studimi Master i Shkencave në Arkitekturë (5 vite) – Profili Urbanist  (55 kuota)
 3. Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn (5 vite) – Dizajner (35 Kuota)

FAU ju bën thirrje maturantëve për të qenë të kujdesshëm, që përpara se të bëjnë zgjedhjen e tyre të konsultohen me informacionin, mundësitë dhe kriteret që ofron Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës dhe Universiteti Politeknik i Tiranës në faqet zyrtare:

Kriteret e pranimit në UPT, për vitin akademik 2019-2020

PRANIMET NË DEGËT QË MBULON FAU PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020

Rregullorja e pranimeve ne deget qe mbulon FAU

HAPAT QË DUHET TË NDIQNI PËR TË APLIKUAR NË NJË NGA PROGRAMET E STUDIMIT QË OFRON FAU:

 • 31 Korrik – 05 Gusht 2019 – Aplikimi në portalin U-Albania nëpërmjet formularit online të aplikimit.

Maturantët/kandidatët që duan të ndjekin studimet në FAU, përfshirë dhe kandidatët që kanë përfunduar arsimin e mesëm jashtë vendit, pas pagesës së tarifës së aplikimit, do të aplikojnë në portal, mbi bazën e notës mesatare sipas VKM nr 295, date 10.05.2019 dhe kriterit specifik të FAU, Testit të Pranimit.

 • Në datën 10 Gusht 2019, UPT shkarkon nga portal U-Albania listat e aplikantëve. FAU afishon në mjediset e tij dhe në faqen zyrtare elektronike listat e aplikantëve të cilët do ti nënshtrohen Testit të Pranimit.
 • Nga data 12 Gusht 2019 deri në 17 Gusht 2019, kandidatët të cilët kanë bërë aplikimin në portalin U-Albania, paraqiten pranë sekretarisë së FAU për të bërë regjistrimin për Testin e Pranimit.

Për tu regjistruar për pjesëmarrje në testin e pranimit duhet:

 • të jetë prezent vete kandidati;
 • të jetë i pajisur me mjet identifikimi, kartë identiteti/pasaportë;
 • të plotësojë formularin e aplikimit ku zgjedh programin e studimit në të cilin aplikon;

Shenim: Pjesëmarrja në Testin e Pranimit do te jete pa pagese.

 • Në datën 20 Gusht 2019, FAU organizon Testin e Pranimit për të gjithë kandidatët, të cilët aplikojnë në programet e studimit në FAU.
 • Pas kryerjes së përllogaritjes së pikëve, për çdo konkurrent, sipas kritereve të pranimit të përcaktuar nga FAU dhe miratuar nga Senati, si dhe renditjes së tyre në varësi të pikëve të grumbulluara, afishohen në mjediset publike të FAU dhe në faqen e saj zyrtare listat e renditjes, duke respektuar afatet që parashikon udhëzimi nr 10 datë 15.05.2019 “ Për proçedurat e aplikimit dhe regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimit me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, në Institucionet e Arsimit të Lartë”, dhe Urdhri i Përbashkët Nr. 2538/1 datë 07.06.2019 “Për miratimin e kalendarit për proçedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, në Institucionet e Arsimit të Lartë për vitin akademik 2019-2020”

Pas fituesit te fundit vendoset vija e kuqe, në varësi të kuotave të ofruara për programin përkatës të studimit.

Datat e mësipërme janë konform kalendarit për procedurat e aplikimit dhe regjistrimit ne IAL për vitin akademik 2019-2020.

Për informacione të mëtejshme dhe të përditësuara vizitoni faqen zyrtare elektronike të UPT dhe FAU.