organigrama

Organet drejtuese të FAU

  • Asambleja e personelit akademik
  • Dekanati (Dekani, Zv. Dekani, Administratori, Përgjrgjësit e Departamenteve)
  • Departamenti i Arkitekturës
  • Departamenti i Restaurimit dhe Teknologjisë së Arkitekturës
  • Departamenti i Urbanistikës

Untitled

Leading Bodies in FAU

  • Assembly of the academic staff
  • Decanate (Dean, Deputy Dean, Administrator, Head of Departments)
  • Department of Architecture
  • Department of Conservation and Technology of Architecture
  • Department of Urbanism