Dokumentacioni që kërkohet për regjistrim në testin e pranimit:

  1. Fotokopje e kartës së identitetit (ku të shënohet nr. telefeoni dhe adresa e-mail)
  2. Kopje e noterizuar e diplomës dhe dëftesës të shkollës së mesme
  3. Dy fotografi personale
  4. Mandati i pagesës
    (Mandati do të postohet në ditet në vijim)

Tarifa e regjistrimit për testin e pranimit është 3000 lekë.