Datat e aplikimit dhe regjistrimit për ciklin e parë bachelor, Program i Integruar i ciklit te dytë (PIND), Master Profesional dhe transferimet sipas Udhëzimit -nr.17 te Ministrisë se Arsimit, Sportit dhe Rinisë -datë-30.7.2019, “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në institucionet e arsimit të lartë”.

  Proçedura e aplikimit dhe regjistrimit për kategoritë si më poshtë:
  Bazuar në Udhëzimin Nr.17, datë 30.07.2019 të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Kategoria e aplikimit Afati i aplikimit të kandidatëve për programet në CIT Zhvillimi i Konkursit te Pranimit Shqyrtimi i aplikimeve nga Komisionet e ngritura nga FAU dhe publikimi i listave  renditëse fituese Publikimi i listave përfundimtare  fituese Data për regjistrimin e kandidatëve pranë sekretarisë mësimore të FAU Afatet finale për regjistrimin e kuotave të paplotësuara për çdo kategori
Cikli i parë Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn

 

 

Program i Integruar i Ciklit te dytë (PIND) MSc. në Arkitekturë në profilin Arkitekt, MSc. në Arkitekturë në profilin Urbanist

Regjistrimi me Transferim dhe për program të dytë studimi 02.09.2019-13.09.2019   24.09.2019 27.09.2019 07.10.2019-11.10.2019 deri në datë 18.10.2019 vazhdon regjistrimi i kandidatëve për kuotat e mbetura të paplotësuara
Regjistrimi i kandidatëve per konkurs pranimi nga Republika e Kosovës, atyre me origjinë shqiptare nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci. Kandidatët me statuset: Aftësi të kufizuar, Jetimit si dhe kandidatëve të komunitetit rom dhe egjiptian. 20.08.2019-30.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 12.09.2019 12.09.2019 deri në datë 07.10.2019 vazhdon regjistrimi i kandidatëve për kuotat e mbetura të paplotësuara
Regjistrimi i kandidatëve shtetas të huaj. 20.08.2019-30.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 12.09.2019 19.09.2019 deri në datë 07.10.2019 vazhdon regjistrimi i kandidatëve për kuotat e mbetura të paplotësuara
Cikli i dytë Master Profesional RMK Regjistrimi në programet e ciklit të dytë Master Profesional. Deri në 11.10.2019   22.10.2019 22.10.2019 30.10.2019 NA