• Sotira Bufi – Kancelar i FAU – Kontakt: sotiragoci@yahoo.com
  • Erisa Dhimitri – Sekretare e Dekanit, Përgjegjese e Personelit – Kontakt: erisa.dhimitri@fau.edu.al
  • Valentina Hoxha – Kryesekretare Mësimore – Kontakt: valentina.hoxha@fau.edu.al
  • Eliana Hasamataj – Sekretare Mësimore
  • Ardiana Dervishi – Pergjegjëse e Deges se Finances – Kontakt: ardiana.dervishi@fau.edu.al
  • Lindita Fida – Financiere – Kontakt: lindita.fida@fau.edu.al
  • Etelka Bejzade – Sekretare e Departamentit të Arkitekturës, Laborante – Kontakt: etelka.bejzade@fau.edu.al
  • Lisian Tushaj – Sekretar i Departamentit të Urbanistikës, Laborant
  • Jonida Mëniku – Sekretar i Departamentit të Restaurimit dhe Teknologjisë së Arkitekturës, Laborant