Mirësevini!

Është kënaqësi dhe nder i veçantë të jesh dhe të ndihesh pjesë e Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës, njësisë kryesore më të re dhe nga më të rëndësishmet e Universitetit Politeknik të Tiranës, shkollës së arkitekturës me përvojën dhe eksperiencën më të gjatë  rreth 50 vjeçare në vendin tonë, me një vizion të qartë dhe ambicioz për të ofruar standarde lider në edukimin e projektuesve të rinj në fushat e arkitekturës dhe urbanistikës, me programe të akredituara si brenda dhe jashtë vendit nëpërmjet shfrytëzimit të kapaciteteve dhe përvojës shumëvjeçare, për të orientuar studentët në fitimin e njohurive dhe të aftësive të nevojshme për një karrierë të suksesshme dhe kreative.

Veprat më të mëdha dhe më të rëndësishme në fushën e arkitekturës dhe urbanistikës mbajnë sot vulën e mendimit të përparuar dhe shkencor të arkitektëve dhe të urbanistëve të përgatitur dhe të formuar pranë auditorëve të Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës. Këto vepra janë vërtetimi dhe shprehja më e qartë e suksesit të realizimit të misionit që ka ky fakultet për të ofruar një edukim ndërdisiplinor në degën e Arkitekturës dhe Urbanistikës për komunitetin e studentëve të të gjitha trevave shqiptare, për të edukuar dhe mësuar projektuesit e ardhshëm si profesionistë novatorë, krijues, të ndjeshëm ndaj kulturës dhe të përgjegjshëm ndaj ambientit me aftësi të larta mendimi dhe me njohuri bashkëkohore të teknologjive, që të mund të ndajnë dhe të aplikojnë njohuritë ndërmjet tyre dhe me disiplina të tjera, si dhe të jenë të hapur ndaj mundësive të reja të bashkëpunimit në procesin e mësimit dhe të praktikës profesionale.

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës ndihet sot krenar dhe mjaft i nderuar në përmbushjen e misionit të tij tepër të rëndësishëm të përgatitjes dhe diplomimit të mbi 1200 arkitektëve dhe urbanistëve, si dhe 1450 arkitektëve dhe urbanistëve të rinj që ndjekin aktualisht studimet në auditorët tona.

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës me programet në të tre ciklet e studimit, Bacelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn, Master i Shkencave  në degën Arkitekturë dhe Urbanistikë, Master Profesional në Restaurimin e Monumenteve të Kulturës  si dhe Doktoraturë, është sot ndër më të kërkuarit nga studentët, jo vetëm për kërkesat që ka tregu i punës, por edhe për kualitetin e programeve që ofron. Në këto programe studimi gërshetohen më së miri përvoja dhe eksperienca mësimore dhe shkencore e kësaj shkolle që nga themelimi i saj, me eksperiencën dhe përvojën e përparuar evropiane dhe më gjerë, të shprehura në implementimin e plotë të Sistemit të Bolonjës.

Bashkëpunimi në planin mësimor dhe shkencor në partneritet me universitetet homologe në Evropë dhe më gjerë ka qenë dhe mbetet nga prioritetet me të rëndësishme të Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës. Universitetet partnere në Evropë dhe në rajon janë dhe mbeten shtylla e një partneriteti të frytshëm përmes projekteve të ndryshme të bashkëpunimit si dhe atyre rajonale e dypalëshe duke dhënë një kontribut të çmuar në përmirësimin dhe përsosjen e kurrikulave të shkollës si dhe specializimin dhe kualifikimin shkencor të stafit akademik.

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës i ka dhënë këtij vendi një histori suksesi dhe në asnjë çast nuk do të reshtë së përqafuari trendët e reja të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, në betejën për dijen dhe inovacionin.

Duke zgjedhur për të studiuar në Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës dhe duke bashkëpunuar me ne në partneritet të plotë, jo vetëm keni bërë zgjedhjen më të mirë, por ju siguroj se do të ndiheni pjesë e rëndësishme e zhvillimit më të mirë cilësor, kreativ dhe novator të të gjithë aktivitetit mësimor, akademik dhe kërkimor-shkencor me parametra bashkëkohore.

Prof. Dr. Florian Nepravishta